NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    NB Merk møtested

universitet                                                                                                                                                                                     

                                                                                

              

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte onsdag 9. juni 2010, kl. 09.00

 

Møtested:      Karolinska Institutet, Stockholm:

            Nobel Forum, Nobelsväg 1, Solna

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 31/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 06.05.2010

 

S-sak 32/10    Opprykk til professor etter kompetanse innen samfunnsøkonomi  Søknadsrunde 2009

                        Oppnevning av utenlandske medlemmer i bedømmelseskomiteen

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 33/10    Oppnevning av nasjonal komité innen geografisk informasjonsbehandling 

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 34/10    Oppnevning av nasjonal komité innen idrettsfysiologi

                        Søknadsrunde 2009

                        Notat. U.off., Offl. § 25

                        Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 35/10    Strategi og økonomi  -  rapportering 1. tertial 2010 

                        Notat

 

S-sak 36/10    Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved NTNU   

                        Notat

 

S-sak 37/10    Tilsetting av direktør ved Artsdatabanken 

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 38/10    Klage på vedtak om oppsigelse                          

                        Notat. U.off., Offl § 13, jf  Fvtl § 13

 

S-sak 39/10    NTNUs HMS-satsinger 2010/2011                        

                        Notat

 

S-sak 40/10    Samordning HMS St. Olav og NTNU                    

Notat

 

S-sak 41/10    Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten i 2009  

                        Notat

 

S-sak 42/10    Studieprogramporteføljen 2011/2012  -  Runde 1   

                        Notat

 

 

 

Orienteringssak:

 

O-sak 8/10     Etter- og videreutdanning  -  Årsrapport 2009  

                        Notat

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er tirsdag/onsdag 24./25.8. 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007