Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

Authors

  • Johan Håkon Bjørngaard NTNU
  • Steinar Krokstad
  • Roar Johnsen
  • Anita Oxaas Karlsen
  • Kristine Pape
  • Morten Støver
  • Steinar Westin

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v19i2.580

Abstract

En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.

Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2): 103-114

 

ENGLISH SUMMARY

A substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the Nordic countries. A systematic review of the literature identified 118 articles of relevance. The majority of the articles are cohort studies using disability benefit as an end point, with 67 studies being population-based and 29 based on patient populations. Six cohort studies use disability benefit as an exposure. There were seven casecontrol studies and nine studies describing different interventions. In our material, associations between different health issues and work disability are well documented, as well as the importance of socioeconomic and work-related factors. The review reveals an emphasis on individual risk factors. Although important, individual factors alone can not explain the last decade’s growth in the disability beneficiary rate. Further research should investigate more thoroughly how individual vulnerability results in work force exclusion. Given the extensive previous risk factor research, there is a need for interventions to improve vulnerable groups’ work participation.

.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-01-06

How to Cite

Bjørngaard, J. H., Krokstad, S., Johnsen, R., Karlsen, A. O., Pape, K., Støver, M., & Westin, S. (2010). Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden. Norsk Epidemiologi, 19(2). https://doi.org/10.5324/nje.v19i2.580