Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

Authors

  • Helle Margrete Meltzer
  • Christina Bergsten
  • Lars Christian Stene
  • Hein Stigum
  • Marie Louise Wiborg
  • Kari Lund-Larsen
  • Jan Alexander

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.514

Abstract

 

SAMMENDRAG

I perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum av

matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.

Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksende

sopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelser

som 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingen

i befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personer

ventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelle

ukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i de

utsatte gruppene er.

Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgte

personer mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i seks

kommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til god

tilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C av

undersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være en

dybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.

Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andre

land. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.

Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J.

 

Consumption of

contaminated foods – Description of a dietary survey focusing on foods containing environmental

contaminants.

 

Nor J Epidemiol 2000; 10 (1): 51-56.

ENGLISH SUMMARY

In 1999-2001 three dietary surveys will be conducted, focusing on the consumption patterns of foods which may

contain environmental contaminants, primarily cadmium, mercury, polyclorinated biphenyls (PCBs) and dioxins.

These contaminants are mainly found in crab, flatfishes, crustaceans, perch and pike, liver and kidney from game,

and wild mushrooms. Because the average consumption in the population is low, these food items are not specifically

asked about in national dietary surveys. The aim of the study is to give a better description of the exposure

distribution of environmental contaminants in the population. The distribution is probably skewed, i.e. a large percentage

is expected to have a low intake while a small percentage is expected to have a relatively high intake of the

various contaminants. Unknown risk groups may be unravelled, and a quantification of their intake will be possible.

Part A of the survey encompasses a nation-wide postal qualitative food frequency questionnaire to ten thousand

randomly chosen persons between 18 and 79 years of age. Part B encompasses a postal quantitative food frequency

questionnaire to six thousand randomly chosen persons from three coastal and three inland municipalities. The

municipalities will be chosen on the basis that the supply of fish and game is ample. We assume that given high

access to these foods, consumption will be above average. Part C of the survey encompasses high consumers of the

foods in question, selected from part B of the survey. This will be an in-depth study where analyses of environmental

contaminants in blood, urine and hair are included.

This survey is the first of its kind in Norway. As far as we know, no similar studies have been conducted

elsewhere. The purpose of the article is to describe the survey in an early phase of its conduction.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-05

How to Cite

Meltzer, H. M., Bergsten, C., Stene, L. C., Stigum, H., Wiborg, M. L., Lund-Larsen, K., & Alexander, J. (2009). Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.514