Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

Authors

  • Hedvig Nordeng

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v9i2.479

Abstract

 

SAMMENDRAG

Kvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenesten

og under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,

men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbruk

hos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditet

og menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hos

kvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.

Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvens

hos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordi

kvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet i

leverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonelle

kjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierende

grad effekt og sikkerhet av legemidler.

Nordeng H.

 

Gender differences in the occurrence of adverse drug events.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Both pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor for

adverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverse

events can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugs

than men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancy

and menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that can

contribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health care

system more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher frequency of

adverse events may also be the result of women receiving higher dose per kg than men because women

weigh less. Differences in activity of the liver enzyme system cytochrome P450 that metabolises most

drugs may also cause gender differences in adverse drug events. There also exists structural and functional

differences between women and men in the kidney, lung, cardiovascular and gastrointestinal

system that may influence the effect and safety of drugs.

1999; 9 (2): 143-148.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-11-02

How to Cite

Nordeng, H. (2009). Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger. Norsk Epidemiologi, 9(2). https://doi.org/10.5324/nje.v9i2.479