Tykktarm- og endetarmkreft – utvikling fra 1956-1995: Status i Telemark og i bydelene i Oslo og ny masseundersøkelse 1999

Inger Stensvold, Tom Grotmol, Eystein Glattre

Abstract


  har vært økende helt siden registreringen startet tidlig på 1950-tallet. Data fra Oslo har i denne statistikkenalltid vært presentert samlet som et fylke. I denne artikkelen vises hyppighet av kolorektal kreft fordelt påkjønn og 25 bydeler samt for fire regioner i Oslo. Utviklingen over tid fra 1956 til 1995 er vist for Oslo og Norge.Den økende hyppighet av både tykktarm- og endetarmkreft gjennom flere tiår ser ut til å avta noe. Dette gjeldersærlig for tykktarmkreft for kvinner og endetarmkreft for menn i hele landet. Det er store variasjoner mellombydelene i Oslo for begge krefttyper og kjønn. Det er ingen signifikant samvariasjon på bydelsnivå mellom mennog kvinner for hver av de to kreftformene. Det er heller ingen samvariasjon mellom sosioøkonomiske faktorer ibydelene og hyppighet av kolorektal kreft.Sykdommens utvikling fra adenomatøs polypp til adenocarcinom over en lang periode på 10-15 år gjør den velegnettil screening. En planlagt screeningundersøkelse for kolorektal kreft i Telemark og Oslo er nærmere beskrevet.Resultatene av prosjektet forventes å danne grunnlaget for en samlet nasjonal strategi mot kolorektal kreft.Stensvold I, Grotmol T, Glattre E.SAMMENDRAGKreft i tykktarm og endetarm (kolorektal kreft) er den hyppigste kreftform i Norge for begge kjønn samlet. Hyppigheten

 

Colorectal cancer – secular trend from 1956 through 1995: Results fromTelemark and Oslo and new screening for colorectal cancer prevention.

Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYColorectal cancer is the most common cancer form in Norway for both genders combined. The incidence rate hasbeen increasing ever since the registration started in the early 1950s. Data from Oslo have always been presentedas one county in the registry. This paper presents the incidence rates for colorectal cancer split by genders and the25 areas in Oslo. In addition, the secular trend from 1956 through 1995 is shown for both Oslo and Telemarkcounties as well as for the whole country. The increasing incidence rates of both colon and rectal carcinomas haveapparently levelled off over the last 10 years. This applies particularly to colon carcinoma in women and rectalcarcinoma in men for the whole country.There was a large variation between the 25 areas of Oslo for both cancer forms and between genders. Therewas no significant correlation between men and women for either of the two cancer forms at the area level inOslo. Nor was there any correlation between socioeconomic factors in areas of Oslo and the incidence rate ofcolorectal cancer.The vast majority of colorectal carcinomas develop from an adenomatous polyp over a period of 10 to 15 years.This long time span makes the disease well suited for screening. A prospective, randomized sigmoidoscopyscreening for colorectal cancer prevention in Telemark and Oslo is being planned, and the present data from thesecounties serve as important background information before the screening is scheduled to start in January 1999.1998; 8 (1): 37-43.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v8i1.432

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.