Geomedisin

  • Bjørn Bølviken

Abstract

 

SAMMENDRAG

Norges geologiske undersøkelse (NGU) produserer geologiske, geofysiske og geokjemiske kart. Slike kart

har anvendelse i fagområder som miljøvern, ressursleting, landbruk, klimaforskning og arealplanlegging. I

tillegg kommer geomedisin, som er et fagområde der særlig de geokjemiske kart har interesse. Geokjemiske

kart viser at innholdet av ulike grunnstoffer i naturlig materiale danner geografiske mønstre med store

kontraster både i lokal, regional og kontinental skala. Flere av de viktige sykdomsgrupper i vår tid, såsom

hjerte-karsykdommer, kreft og multippel sklerose, opptrer også i systematiske geografiske mønstre. Men

mange slike endemiske sykdommer har likevel uklare årsaksforhold. Det er bred enighet om at et samspill

av flere faktorer ofte er viktig, og geokjemiske forhold er interessante i denne sammenheng. Ved å sammenholde

geokjemiske og epidemiologiske data (økologiske undersøkelser) er det kanskje mulig å avdekke nye

assosiasjoner av typen jod/struma og fluor/tannråte. Artikkelen gir eksempler fra NGUs aktiviteter innenfor

geomedisin de senere år. En sammenligning av kvaliteten av drikkevann som forsyner ca. 70% av befolkningen,

med utbredelsen av 25 grupper av sykdommer (herunder 10 former for kreft) gav ingen sikre holdepunkter

om signifikante korrelasjoner. I den senere tid har vi utviklet en metode for analyse av geografisk

løpende korrelasjon. Anvendelse av denne metoden har vist at epidemiologiske og geokjemiske data kan

være signifikant korrelert i deler av landet, selv om korrelasjonen er tilfeldig for hele landet sett under ett.

Til de signifikante korrelasjoner som ble funnet i Sør Norge, hører (1) insidensrater av malignt melanom

versus innholdet av kalsium i flomsedimenter (negativ) og (2) dødelighetsrater av multippel sklerose versus

(a) innholdet av radon i boligluft (positiv) og (b) årlig nedfall av sjøsalter med nedbøren (negativ). Det er

konkludert med at økologiske undersøkelser har gode muligheter for å fremskaffe nye resultater av

betydning for epidemiologisk forskning.

Bølviken B.

 

Geomedicine. Nor J Epidemiol 1998; 8 (1): 7-17.

 

ENGLISH SUMMARY

The Geological Survey of Norway (NGU) produces geological, geophysical and geochemical maps. These

maps are traditionally used in fields such as environmental research, exploration for mineral deposits, agriculture

and town planning. The geochemical maps also have a potential use in geomedicine (Environmental

Geochemistry and Health). Geochemical mapping has shown that chemical elements form systematic natural

distribution patterns at the earth’s surface with marked contrasts at local as well as regional and continental

scales. Several of the important diseases of our times, e.g. cardiovascular diseases, cancer and multiple

sclerosis, also show systematic distribution patterns. The etiology of these types of endemic disease is,

nevertheless, incompletely known. It is widely accepted, however, that many factors play a role, amongst

them properties of the natural environment. Comparisons of epidemiological and geochemical data (ecological

studies) are therefore of interest, since they may disclose new associations of the type goiter/iodine and

dental health/fluorine. The paper shows some examples of NGU’s activities within the field of geomedicine

during the last few years. A comparison of the quality of drinking water that supply 70% of the population,

with the distribution of 25 groups of diseases gave no indications of significant correlations. Application of a

new method for spatially moving correlation analysis has shown that epidemiological and geochemical data

may be significantly correlated in parts of the country, even in cases when the data for the country as a

whole show no correlation whatsoever. Amongst such significant correlations are those of (1) incidence

rates of malignant melanoma of skin in southernmost Norway versus the calcium content in overbank

sediment (negative) and (2) mortality rates of multiple sclerosis in the western parts of Southern Norway

versus (a) annual fallout of seasalts in precipitation (negative) and (b) radon in indoor air (positive). It is

concluded that ecological studies have a great potential for obtaining important results of interest in

epidemiology.

Published
2009-10-28
How to Cite
Bølviken, B. (2009). Geomedisin. Norsk Epidemiologi, 8(1). https://doi.org/10.5324/nje.v8i1.421