Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?

  • Bjørg Berge Skåra
  • Sidsel Graff-Iverse

Abstract

 

SAMMENDRAG

Denne tverrsnittsundersøkelsen viste en klar positiv sammenheng mellom forsøk på å endre spise- og

trimvaner og kroppsmasseindeks. Serumkolesterol viste en svak positiv sammenheng med forsøk på å spise

sunnere, men det var ingen konsistent sammenheng for gitt nivå av kroppsmasseindeks. Det var heller

ingen signifikant sammenheng mellom serumkolesterol og forsøk på endring av mosjonsvaner etter

justering for andre variable. Flere kvinner enn menn oppga at de har forsøkt å endre helsevaner til det

bedre både når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Personer som hadde forsøkt å endre spise- og/eller

trimvaner, oppgav hyppigere at de ikke brukte fett på brød eller brukte lettmargarin enn de som ikke hadde

gjort slike forsøk. De oppgav også i større grad at de drev hard fysisk aktivitet i fritiden. Denne undersøkelsen

tyder på at overvekt er en sterkt motiverende faktor for det å forsøke å spise sunnere og trimme mer, og

velge gunstigere levevaner.

Skåra BB, Graff-Iversen S.

 

Changing health habits – to improve health or to loose weight? Reported

efforts of 40-42-years-old in Buskerud county, Norway, to change health habits in 1996.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Based on data from the cardiovascular screening programme performed by the National Health Screening

Service in Buskerud County 1996, the participants' effort of changing their health habits are described. The

data show clear associations between effort of changing habits of diet and exercise, and body mass index.

Serum cholesterol showed a weak correlation with attempt to change habits of diet, however, there was no

consistent correlation for a given level of body mass index. There was no significant association between

level of serum cholesterol and effort to change habits of exercise after adjusting for other variables. More

women than men said they had tried to improve their habits of diet and exercise. Persons who had tried to

change habits of diet and exercise, more frequently chose more healthy alternatives of fat on bread, and

participated in harder physical exercise in their spare time. This survey indicates that overweight is a

motivation for improving habits of diet and exercise.

1997; 7 (2): 267-271.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-26
How to Cite
Skåra, B. B., & Graff-Iverse, S. (2009). Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.417