22 år med hjerte- og karundersøkelser i norske fylker. Bør vi være tilfreds med den utviklingen risikofaktorene har hatt?

Gunhild Wøien, Odd Øyen, Sidsel Graff-Iversen

Abstract


 SAMMENDRAG

På grunnlag av resultater fra Statens helseundersøkelsers hjerte- og karundersøkelser kan vi beskrive utviklingen

for risikofaktorer hos 40-42-åringer i 18 fylker 1974-96. I tre fylker som hadde de første undersøkelsene i

1974-76 sank nivået for totalkolesterol med 0,4-0,9 mmol/l til 1993-96. I to av disse tre fylkene inntraff en

midlertidig stigning med 0,1-0,3 mmol/l fra 1980-81 til 1985-86. Systolisk og diastolisk blodtrykk har endret

seg lite. Det har vært en reduksjon i andel dagligrøykere blant menn på 10-12 prosentpoeng i perioden 1974-

76 til 1993-96, mens kvinner har hatt en økning på 2-5 prosentpoeng. Vekt og kroppsmasseindeks hos menn

har økt i alle fylkene. Hos kvinner var det en nedgang i tiden fra 1970-årene til midten av 1980-årene, men

senere en økning i alle de 18 fylkene. Er dette en utvikling vi bør være tilfreds med? Til sammenligning var

det i Finland fra 1972 til 1992 en noe større reduksjon av kolesterol, betydelige reduksjoner i blodtrykksnivå

og større reduksjon i andel røykere blant menn. Vi har noe å lære av forebyggende arbeid i Finland, spesielt

når det gjelder hypertensjon og røyking.

Wøien G, Øyen O, Graff-Iversen S.

 

22 years of cardiovascular surveys in Norwegian counties. Is thedevelopment in risk factors satisfactory?

 Nor J Epidemiol 1997; 7 (2): 255-266.

 

 ENGLISH SUMMARY

Based on data from the cardiovascular screening programme performed by the National Health Screening

Service, we can describe the trends in risk factors for men and women age 40-42 in 18 counties during the

period 1974-96. The total cholesterol level in three counties decreased by 0.4-0.9 mmol/l from 1974-76 to

1993-96. Two of the counties that were screened had an increase of 0.1-0.3 mmol/l from 1980-81 to 1985-86,

and then levelled out in 1990. Systolic and diastolic blood pressure show small reductions only. There has also

been a reduction in percentage male daily smokers of 10-12 percentage points during the period 1974-76 to

1993-96. The females have had an increase of 2-5 percentage points. Weight and body mass index increased in

men during the period of examinations. In women, the mean body mass index decreased from the 1970s until

the middle of the 1980s, but during the last 10 years there has been increasing mean values in all the 18

counties. In comparison, Finland had a larger reduction in cholesterol from 1972 to 1992 than Norway, a

considerable reduction in blood pressure and a higher reduction in smoking among men. We might have something

to learn from the Finnish preventive strategies, especially when it comes to hypertension and smoking.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v7i2.416

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.