Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling

  • Abbi Vandeskog
  • Arvid Skutle

Abstract

 

SAMMENDRAG

Denne undersøkelsen fokuserer på kjønnsforskjeller blant mannlige og kvinnelige misbrukere med hensyn

til sosiodemografi, behandlingshistorie og rusmiddelmisbruk. 149 klienter (51 kvinner) ble rekruttert fra en

behandlingsinstitusjon. Flere kvinner enn menn er uten arbeid, og lever på ulike former for sosial støtte.

Relativt sett få kvinner har mottatt behandling for sitt rusproblem tidligere, inkludert avrusning. De har

kortere misbrukskarrierer før de kommer til behandling, og drikker mindre alkohol enn menn. Imidlertid er

flere av dem blandingsmisbrukere, hyppigst kombineres alkohol og benzodiazepiner.

Vandeskog A, Skutle A.

 

Gender differences among substance abusers in treatment.

Nor J Epidemiol

 

 

E

NGLISH SUMMARY

The present study focuses on gender differences regarding sociodemography, treatment history, and

alcohol and drug use among male and female abusers. One hundred and forty-nine subjects (51 women)

were recruited from a clinical setting. More women than men are unemployed and living on different forms

of social benefits. Relatively few women have been in treatment earlier, including detoxification units.

They have shorter abuse careers before entering treatment, and consume less alcohol than men. More

women are multiple substance abusers, most frequently combining alcohol and benzodiazepines.

1996; 6 (1): 115-122.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Vandeskog, A., & Skutle, A. (2009). Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.343