Beskytter moderat alkoholforbruk mot hjerte-karsykdom?

  • Inger Stensvold

Abstract

 

SAMMENDRAG

Tre store utenlandske oppfølgingsstudier fra 1994-95 har funnet en U-formet sammenheng mellom selvrapportert

alkoholinntak og dødelighet av hjerte-karsykdom. For menn er det vist at tre alkoholenheter

(drinker) pr. dag og for kvinner én til to, kan redusere risikoen med opptil 50%. Det synes videre som om

effekten er størst hos eldre personer (over 50 år), og de med minst én viktig koronar risikofaktor. En ny

oversiktsartikkel konkluderer med at den gunstige effekten er knyttet til alkoholinnholdet og ikke til andre

komponenter for de ulike alkoholtypene. Det er presentert norske spørreskjema fra 1977 og fram til i dag

vedrørende alkohol. Disse er av svært ujevn kvalitet, bl.a. uten spørsmål om mengde alkohol eller type, og

spørsmålene har variert over tid og fra fylke til fylke. Tverrsnittsdata fra Oppland (1986-88) for menn og

kvinner 40-54 år viser en positiv sammenheng mellom alkoholinntak og HDL-kolesterol for begge kjønn og

for systolisk blodtrykk for menn, sterkest for drikkere av brennevin og øl. For kvinner er det en U-formet

sammenheng mellom drikkere av vin og øl og systolisk blodtrykk. Resultater fra en dødelighetsoppfølging

(hjerte-kardød) viser en forhøyet risiko for menn som har drukket øl siste uke og en gunstigere risiko for de

som har drukket vin/brennevin siste uke i forhold til de som ikke har svart på alkoholspørsmålene.

Stensvold I.

 

Does moderate alcohol consumption protect against cardiovascular disease?

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

Three large prospective population studies from 1994-95 have shown a U-shaped relationship between

alcohol intake and mortality from cardiovascular disease. For men it was shown that three units a day and for

women one to two units can reduce mortality risk with 50%. The effect was stronger in older people (above

50 years) and those at greater risk for coronary heart disease. The conclusion, in a recent review, was that the

benefit is from alcohol rather than from other components of each type of drink. Norwegian questionnaires

from 1977 to 1995 on alcohol are commented upon. The quality of these questions varies; many do not

account for the amount of intake or the type of alcohol, and they have not been identical from screening to

screening and between counties. Cross-sectional results from Oppland (1986-88) for men and women aged

40-54 years, indicated a positive relation between alcohol intake and HDL-cholesterol for both sexes, for

systolic blood pressure in men, strongest for consumers of spirits and beer. A U-shaped association between

intake of wine and beer with systolic blood pressure was seen in women. A follow-up study with cardiovascular

death as endpoint indicated a higher risk for men drinking beer during the last week, and a lower risk for

those drinking wine/spirits, compared with men not answering the questions about alcohol intake.

1996; 6 (1): 69-71.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Stensvold, I. (2009). Beskytter moderat alkoholforbruk mot hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.335