Rusmiddelbruk og dødelighet

  • Ingeborg Rossow

Abstract

 

SAMMENDRAG

Bruk og misbruk av rusmidler øker risikoen for en tidlig død. Blant kroniske alkoholmisbrukere er overdødeligheten

på omkring 2-3, og størst overdødelighet finner vi mht. levercirrhose, kreft i øvre deler av fordøyelseskanalen,

selvmord og ulykker. Akutt beruselse har spesielt betydning for ulykkesdødsfall som drukning og

trafikkulykker. Epidemiologiske studier har vist at moderat alkoholkonsum gir en redusert risiko for hjertekardødelighet

sammenliknet med avholdenhet (en J-formet risikokurve). Disse funnene reiser en viktig debatt

omkring implikasjonene for folkehelse.

På aggregert nivå gir en økning i alkoholkonsumet en beskjeden effekt på samlet dødelighet, men for alkoholrelaterte

sykdommer, ulykker og selvmord ser man betydelige effekter av endringer i gjennomsnittskonsumet.

Stoffmisbrukere har en høyere overdødelighet enn alkoholmisbrukere (RR omkring 5-30), og de vanligste

dødsårsakene er overdoser, selvmord og ulykker. Bruk og misbruk av alkohol er betydelig mer utbredt i befolkningen

enn narkotika, og størstedelen av rusmiddelrelaterte dødsfall kan knyttes til alkohol. Det er imidlertid

usikkert om dette gjenspeiles i opinionen og som argument ved politiske beslutninger og ressursallokeringer.

Rossow I.

 

Alcohol, drugs and mortality. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 37-44.

 

ENGLISH SUMMARY

Use and abuse of intoxicants increase the risk of premature death. Among chronic alcohol abusers the excess

mortality is in the range of 2-3. Tthe highest excess mortality is found with respect to liver cirrhosis, cancer in

the upper digestive tract, suicide and accidents. Acute intoxication also increases the risk of premature death,

particularly drowning and traffic accidents. Epidemiological studies have demonstrated a lower risk of death

from CHD among light and moderate drinkers as compared to abstainers (the J-shaped curve). These findings

have induced an important debate concerning public health implications. At the aggregate level an increase in

alcohol consumption has little impact on all-cause mortality, but changes in per capita consumption are found

to covary significantly with deaths from alcohol related diseases, accidents and suicides.

Drug addicts are found to have a higher excess mortality than alcohol abusers (RR in the range of 5-30),

and the most common causes of death are overdoses, suicides and accidents. On the other hand, use and abuse

of alcohol is far more widespread in the population than narcotics, and most of the substance related deaths

can thus be attributed to alcohol. To which degree this is reflected in the public opinion and in political

strategies and allocation of resources, may however be questionned.

Published
2009-10-14
How to Cite
Rossow, I. (2009). Rusmiddelbruk og dødelighet. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.273