Hvor mange alkoholikere har vi? Alkoholproblemer i Oslos befolkning

  • Hans Olav Fekjær

Abstract

 

SAMMENDRAG

I de siste tiårene har bekymringen for alkoholproblemer vært knyttet til begreper som "alkoholiker" eller "de som

har alkoholproblemer". Begrepene impliserer at de fleste problemene er langvarige tilstander hos en avgrenset,

behandlingstrengende gruppe. Den foreliggende undersøkelsen var lagt opp som en post-enquete. Skjemaene ble

sendt til et representativt utvalg Oslo-borgere i alderen 18-59 år. En mottok 2051 skjemaer og oppnådde en svarprosent

på 77. Respondentene ble spurt om de hadde opplevet 8 typer skadevirkninger knyttet til sin alkoholbruk.

Avhengig av antall skadevirkninger ble personens alkoholproblemer definert som moderate, betydelige eller store.

Hvis "alkoholisme" defineres som å ha opplevet et visst antall av de 8 problemene, varierer antall "alkoholikere"

dramatisk avhengig av antall skadevirkninger som kreves: Hvis det kreves 7 problemer, er færre enn 1% av denne

befolkningen alkoholikere. Hvis det kreves 3 problemer er 21% alkoholikere. Hyppigheten av alkoholproblemer

reduseres gradvis med økende alder, fra 29% mellom 18 og 25 års alder til 8% mellom 45 og 60 år. De aller fleste

alkoholproblemer er ikke knyttet til daglig drikking eller til et svært høyt forbruk pr. år. De fleste som noen gang

har opplevet betydelige eller store problemer synes å "modne ut" av problemdrikking uten å stoppe å drikke og

uten noen form for behandling. De fleste som har betydelige eller store problemer har ikke ønsket å kutte sin

alkoholbruk ut eller sterkt ned. Blant dem som har ønsket det, har over 90% klart det helt eller delvis. Undersøkelsen

bekrefter tidligere befolkningsstudier som indikerer at de fleste alkoholproblemer er spredt blant en stor

andel av den yngre mannlige befolkningen som stort sett synes å ha kontroll over sin alkoholbruk, ikke kan kalles

avhengige og ikke kommer til alkoholistbehandling. Artikkelen drøfter hvilke konsekvenser dette har for

samfunnets strev for å redusere problemene.

Fekjær HO.

 

How many alcoholics do we have? Alcohol problems in the population of Oslo.

Nor J Epidemiol

 

ENGLISH SUMMARY

For the last decades, the concern for alcohol problems has been associated with the words "alcoholism" or

"alcohol dependence", implying that most problems are long-lasting conditions within a delimited group in need

of treatment. The present study used a mail questionnaire sent to a representative sample of Oslo's population in

the age group 18-59 years. With a respondent rate of 77 percent, 2051 questionnaires were returned. The respondents

were asked whether they had experienced 8 types of problems related to their alcohol use. Depending on the

number of problems, the individual's alcohol problems were defined as moderate, substantial or major. If

"alcoholism" is defined as having experienced a certain number of the 8 problems, the number of "alcoholics"

varies dramatically with the number of problems required: If 7 problems are required, less than 1% of this population

are alcoholics. If 3 problems are needed, 21% are alcoholics. The frequency of alcohol problems gradually

decreases with increasing age, ranging from 29% between 18 and 25 years of age to 8% between 45 and 60 years.

The vast majority of alcohol problems are not related to daily drinking or to a very high level of consumption per

year. Most people who have experienced substantial or major problems during their lifetime seem to "mature out"

of problem drinking without ceasing drinking and without any kind of treatment. The majority with substantial or

major problems have not wanted to drastically reduce their consumption. Among those having wanted to do so,

more than 90% have succeeded completely or partially. This study confirms earlier population studies which

indicate that most alcohol problems are scattered within a large proportion of the younger male population, most

of whom seem to be in control of their drinking habits, cannot be labelled dependent and do not seek alcoholism

treatment. The implications for society's struggle to reduce alcohol problems are discussed.

1996; 6 (1): 23-28.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Fekjær, H. O. (2009). Hvor mange alkoholikere har vi? Alkoholproblemer i Oslos befolkning. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.271