Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk

  • Hans Magne Gravseth
  • Petter Kristensen
  • Rannveig Nordhagen

Abstract

Artikkelen tar utgangspunkt i to forskjellige forklaringsmodeller for voksen sykdom: programmering og livsløpstilnærming. Programmering innebærer en påvirkning i en tidlig kritisk fase som resulterer i en varig skade, mens en livsløpstilnærming er studien av langsiktige effekter av påvirkninger gjennom alle livsfaser. Disse to måtene å forklare voksen sykdom på blir demonstrert ved å bruke eksemplet forhøyet blodtrykk. Vi oppsummerer funn i nyere studier som belyser hvordan determinanter i ulike livsfaser, særlig i de første leveår, kan påvirke senere blodtrykk.

Man finner gjennomgående en svak invers sammenheng mellom fødselsvekt og senere blodtrykk, og det er vist en svak gunstig effekt på blodtrykket av å bli brysternært. Tidlig innhentingsvekst er hovedsakelig vist å ha en uheldig virkning på senere blodtrykk; det kan imidlertid være fordelaktig i utviklingsland. BMI er sterkt assosiert med blodtrykk hos både voksne og barn. Enkelte har også funnet en interaksjon mellom fødselsvekt og voksen BMI, med sterkest invers sammenheng mellom fødselsvekst og senere blodtrykk hos de med en høy voksen BMI. Siden både blodtrykk og BMI sporer fra barndom til voksen alder, er tidlig forebygging viktig. Blant voksne er det tendens til en sosial gradient i blodtrykket, i hovedsak mediert gjennom tradisjonelle risikofaktorer.

Ensidig fokusering på så vel programmering som på voksenlivets risikofaktorer har ofte begrenset forklaringsverdi. I en livsløpstilnærming, som har kommet som en respons på dette, tar man hensyn til både programmering, livsstilsfaktorer og sosiale forhold.

 

The paper describes two different explanation models for adult disease: programming and the life course approach. In programming, there is a stimulus or insult at an early critical period of development that has lasting significance, whereas a life course approach is the study of long-term effects of exposures during all stages of life. These two ways of explaining adult disease are demonstrated by using elevated blood pressure as an example. We summarize findings in newer studies on how determinants in different stages of life, especially during the earliest years, may influence later blood pressure.

In general, a weak inverse association between birth weight and later blood pressure is found. Breast-feeding is shown to have a weak favourable effect on blood pressure. Early catch-up growth is generally seen having an adverse effect on later blood pressure; it could have some benefits in developing countries, however. BMI is at all ages strongly associated with blood pressure. An interaction between birth weight and adult BMI is also found in certain studies, with the strongest inverse birth weight/adult blood pressure association among those who become obese. Since both blood pressure and BMI show tracking from childhood through to adult life, early prevention is important. In adults, there is a weak social gradient in blood pressure, mostly mediated via traditional risk factors.

Focusing solely on programming or on adult risk factors often provides limited aetiological information. In a life course approach, which has emerged as a response of this, programming as well as life style factors and social causation are taken into consideration

Published
2009-10-13
How to Cite
Gravseth, H. M., Kristensen, P., & Nordhagen, R. (2009). Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk. Norsk Epidemiologi, 15(1). https://doi.org/10.5324/nje.v15i1.229