Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv

  • Ebba Wergeland
  • Finn Gjertsen
  • Johan Lund

Abstract

SAMMENDRAG

Bakgrunn: I en tidligere studie av Arbeidstilsynets registreringer av arbeidsskadedødsfall 2000-2003 identifiserte
vi – med supplering fra SSB (Dødsårsaksregisteret) – i alt 214 dødsfall i landbasert arbeidsliv blant bosatte
i Norge. Av disse var 171 (80%) registrert i Arbeidstilsynet. Komplettheten varierte med næring og skadetype
slik at suppleringen endret risikobildet. I denne studien har vi brukt NAVs yrkesskadedata og forsikringsselskapenes
yrkesskaderegister DAYSY for å undersøke om ytterligere arbeidsskadedødsfall kunne identifiseres.
Metode: Yrkesskadesaker fra NAV og DAYSY med skadedato 2000-2003 og død innen ett år, ble gjennomgått
og sammenholdt på individnivå med opplysninger i Dødsårsaksregisteret.
Resultater: 32 nye arbeidsskadedødsfall ble identifisert. Gjennomsnittsalderen var lavere enn for de opprinnelige
214 (37 vs 46 år). Andelen dødsfall på grunn av transportulykker med personbil (ICD-10 V40-V49)
var høyere (41 vs 10%). Av de tilsammen 246 identifiserte dødsfall hadde Arbeidstilsynet registrert 70%, NAV
64%, Dødsårsaksregisteret 57% og DAYSY 20%.
Fortolkning: Tilleggsinformasjon fra NAV og DAYSY endret lite på det opprinnelige risikobildet basert på
informasjon fra Arbeidstilsynet og Dødsårsaksregisteret. Økningen i totalantallet stemte med vårt estimat basert
på to datakilder. Manglende registrering i NAV og DAYSY kan delvis skyldes at det ikke var fremmet krav fra
etterlatte om yrkesskadeytelser.

 

Wergeland E, Gjertsen F, Lund J. Inadequate surveillance of fatal occupational injuries in Norwegian land
based activities. Nor J Epide miol 2016; 26 (1-2): 117-123.

 

ENGLISH SUMMARY


Background: In a previous study of fatal occupational injuries 2000-2003 registered by the Norwegian Labour
Inspection Authority (NLIA) and supplemented from Statistics Norway (the Cause of Death Registry, CDR), we
identified a total of 214 deaths in land based industries among residents in Norway. From these, 171 (80%) had
been registered by the NLIA. The completeness in the NLIA register varied according to industry and type of
injury, so that supplementing from CDR altered the distribution of risk. In the present study we have supplemented
with two other data sources – the National Insurance Administration (NIA) and Finance Norway (FN)
for private insurance companies – in order to see if further deaths from occupational injuries could be identified.
Method: Cases of occupational injuries from NIA and FN with date of injury 2000-2003 and death within one
year, were scrutinized and compared individually with information in the CDR by means of their unique
personal identification number.
Results: 32 new cases of fatal occupational injuries were identified. The average age was lower than for the
original 214 (37 vs 46 years). The proportion of deaths of car occupants in transport accidents (ICD-10 V40-
V49) was higher (41 vs 10%). Due to the small number added, the overall risk distribution remained the same.
Of the total 246 deaths identified, the NLIA had registered 70%, NIA 64%, CDR 57% and FN 20%.
Interpretation: The additional information from NIA and FN did not markedly alter the risk distribution based
on information from NIA and CDR. The increase in total number of registered deaths from four sources was in
accordance with our estimated number based on two sources. Some of the incompleteness in registration by
NIA and FN indicates that not all the bereaved that were entitled to occupational injury compensation, had made
such request.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-20
How to Cite
Wergeland, E., Gjertsen, F., & Lund, J. (2016). Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv. Norsk Epidemiologi, 26(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2024