Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?

Authors

  • Tove Ringerike
  • Claire Glenton
  • Gunn Elisabeth Vist
  • Gro Jamtvedt
  • Magne Nylenna

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1650

Abstract

Bakgrunn: Forskningsresultater kan formidles på ulike måter, både gjennom tall, tekst og kombinasjoner av disse. Utover et effektestimat er det i klinisk forskning også ønskelig å si noe om hvor sikker man er på resultatet, for eksempel ved å oppgi konfidensintervall og gjøre en vurdering av kvaliteten på dokumentasjonen. Vår hensikt med denne undersøkelsen var å få en indikasjon på hvordan våre måter å formidle resultater på, blir oppfattet blant våre lesere.

Materiale og metoder: Vi hentet 17 resultatformuleringer fra Kunnskapssenterets rapporter og utførte en nettbasert spørreundersøkelse. Leserne skulle svare på hva de trodde forfatterne forsøkte å formidle. Åpen invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt som del av Kunnskapssenterets nyhetsbrev til over 3 000 epostmottakere.

Resultater: Vi mottok 173 utfylte spørreskjemaer. For samtlige formuleringer var det flertall (mer enn 50 %) for den tolkningen som etter vår vurdering var mest i tråd med forfatternes intensjoner, men andelen varierte fra 54,1 % til 93,4 %.

Konklusjon: Respondentenes tolkninger av Kunnskapssenterets resultatformuleringer samsvarte i hovedsak med intensjonene. Variasjonen i tolkning viste imidlertid at vi må fortsette arbeidet med å finne lettfattelige, men likevel tilstrekkelig presise formuleringer.

Ringerike T, Glenton C, Vist GE, Jamtvedt G, Nylenna M. Do readers interpret research results in line with the authors' intentions? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2): 231-236.

ENGLISH SUMMARY

Background: Research results can be communicated in various ways, for instance through numbers, words, and combinations of these. Within clinical research, in addition to presenting the estimate of effect, it is also desirable to say something about our confidence in this result, for example by presenting a confidence interval and making an assessment of the quality of the evidence. The purpose of this study was to assess how the ways in which we communicate results are perceived by our readers.

Material and methods: We selected 17 results-statements taken from reports published by the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, and conducted an online survey. Participants were asked to respond to what they thought the writers were trying to convey. An open invitation to participate in the survey was sent with the biweekly newsletter for the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, which is delivered to over 3,000 e-mail recipients.

Results: We received 173 completed questionnaires. For all statements, the majority (over 50 %) chose the interpretation that in our assessment was most in line with the authors’ intentions, but the proportion varied from 54.1 % to 93.4 %.

Conclusion: Respondents’ interpretations of the Knowledge Centre’s statements of results corresponded largely with the authors’ intentions. The variation in interpretations shows that we must continue to work to find formulations that are easy to understand, yet sufficiently precise.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-12

How to Cite

Ringerike, T., Glenton, C., Vist, G. E., Jamtvedt, G., & Nylenna, M. (2013). Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1650