Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus

Authors

  • Brynjar Fure
  • Sari Susanna Ormstad
  • Vidar Jusnes Vang
  • Vigdis Lauvrak
  • Katrine Bjørnebek Frønsdal
  • Åse Skår
  • Helene Arentz-Hansen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1640

Abstract

Helsemyndigheter, helseledere og mange klinikere har lenge sett behovet for en mer systematisk vurdering av nytten ved nye metoder som vurderes innført i norske sykehus. Selv om en ny metode kan fremstå som nyttig, viser det seg i en del tilfeller at metoden ikke lever opp til forventningene når den tas i bruk i klinisk praksis. Pasienter i den norske helsetjenesten har krav på behandling som er effektiv og sikker, og skal ikke bli utsatt for ikke-etablert behandling uten at de selv er klar over det.

Helse- og omsorgsdepartementet innfører i 2013 et nytt system for vurdering av nye metoder i helsetjenesten. Basis i dette systemet er instrumentet ”Mini-metodevurdering”, som skal utføres lokalt i helseforetakene når en ny metode vurderes innført.

Mini-metodevurdering omfatter litteratursøk og kritisk vurdering av forskningslitteratur om metoden, med hovedvekt på effekt og sikkerhet. I tillegg vurderes organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser av å innføre metoden. Hoveddelen i en mini-metodevurdering utføres av en kliniker eller leder som ønsker å innføre en ny metode. Gjennomføring av en mini-metodevurdering tar vanligvis ca. en uke. Ferdigstilte mini-metodevurderinger publiseres via en nasjonal nettside – www.minimetodevurdering.no. Metoder som skal vurderes er prosedyrerelatert diagnostikk og behandling, medisinsk utstyr og organisatoriske tiltak. Det er utarbeidet kriterier for når det er nødvendig eller eventuelt ikke nødvendig å utføre en mini-metodevurdering.

En mini-metodevurdering er ikke en beslutning i seg selv, men snarere en kunnskapsbasert beslutningsstøtte for sykehusets ledelse før det fattes vedtak om eventuell innføring av en ny metode.

Fure B, Ormstad SS, Vang VS, Lauvrak V, Frønsdal KB, Skår Å, Arentz-Hansen H. Mini-Health Technology Assessment: Rapid and safe introduction of new health technologies in hospitals. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2): 171-175.

ENGLISH SUMMARY

Health authorities, hospital leaders and many clinicians have long recognized the need for a more systematic evaluation before introducing new health technologies in Norwegian hospitals. A new technology that appears to be beneficial does not always live up to its expectations when it is introduced in clinical practice. Patients are entitled to treatments that are effective and safe, and should not be subject to nonestablished treatments without being aware of it.

In 2013, Norwegian health authorities have established a new system for evaluating new health technologies in hospitals. The basis of this system is a check-list referred to as mini-Health Technology Assessment (mini-HTA) performed locally in hospitals when a new technology is under consideration for implementation. Mini-HTA comprises a literature search and critical appraisal of research literature regarding the effectiveness and safety of the new technology. In addition, organizational, economic and ethical consequences of the new technology are evaluated. The main part of a mini-HTA is performed by the clinician or leader who wants to introduce the new technology. Completion of a mini-HTA usually takes approximately one week. Completed mini-HTA forms are published on a national website – www.minimetodevurdering.no.

Mini-HTA is relevant for technologies that involve diagnostic and therapeutic procedures, medical devices and organizational changes. Criteria have been developed for when a mini-HTA should and should not be performed in Norwegian hospitals.

Mini-HTA is not a decision in itself, but rather an evidence-based decision support tool that hospital leaders may use before making decisions regarding the introduction of new health technologies.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Brynjar Fure

Sari Susanna Ormstad

Vidar Jusnes Vang

Vigdis Lauvrak

Katrine Bjørnebek Frønsdal

Åse Skår

Helene Arentz-Hansen

Downloads

Published

2013-11-11

How to Cite

Fure, B., Ormstad, S. S., Vang, V. J., Lauvrak, V., Frønsdal, K. B., Skår, Åse, & Arentz-Hansen, H. (2013). Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1640