Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak (START) – Samhandling for bedre helse

Authors

  • Tommy Aune Rehn
  • Øivind Rognmo
  • Jan Erik Ingebrigtsen
  • John Tore Vik
  • Ulrik Wisløff

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1344

Abstract

Høy forekomst av kroniske sykdommer og stigende helseutgifter representerer i lys av den kommende eldrebølgen
en stor samfunnsøkonomisk utfordring. Den negative helseutviklingen er i ferd med å bli et nasjonalt problem og må få konsekvenser for fremtidig norsk helsepolitikk. Fysisk inaktivitet er en livsstilsfaktor som er sterkt assosiert med lavt nivå av kondisjon, total dødelighet og død av hjerte- og karsykdom. Studier viser at selv en liten bedring i kondisjon forventes å gi betydelig økt forventet levealder og at individer som har et bra kondisjonsnivå har opptil 15 flere leveår med god helse hvor de er selvhjulpne. Økt fysisk aktivitet har en gunstig effekt på alle risikofaktorer for kronisk sykdom og tidlig død, og vi mener derfor at man bør legge til rette for å øke det generelle fysiske aktivitetsnivået i befolkningen og bedre kunnskapen om fysisk aktivitet. Økt fysisk aktivitet vil forventes å bedre folkehelsen ved å redusere sykdomsforekomst, medisinbruk og dødelighet samt øke arbeidsevnen i populasjonen, noe som igjen vil redusere de samfunnsøkonomiske utgiftene. For å lykkes med dette, har vi tatt initiativ til prosjektet ”Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak” (START), som er tenkt å være en koordinert populasjonsbasert samhandling for bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet rettet mot alle lag i befolkningen, fra krybbe til grav. Målet er at START skal danne grunnlag for nasjonal implementering av tiltak slik at vi oppnår en helsepolitisk bærekraftig utvikling i årene som kommer. Denne artikkelen
beskriver START og bakgrunnen for prosjektet.

Rehn TA, Rognmo Ø, Ingebrigtsen JE, Vik JT, Wisløff U. Sør-Trøndelag Activity-Related Trial (START) –
Cooperation for better health. Nor J Epidemiol 2011; 20 (2): 209-216.

ENGLISH SUMMARY
High incidence of chronic diseases and rising health expenditure represents in light of the increasing proportion of elderly in our society a development that cannot be considered sustainable in the long run. The negative health trend is becoming a national problem and should have consequences for future Norwegian health policy. Physical inactivity is among the lifestyle factors most strongly associated with a low level of exercise capacity,
all-cause mortality and death from cardiovascular disease. Studies show that even a small improvement in exercise capacity offers significantly increased life expectancy and that individuals who have a good fitness level have up to 15 more years of life with good health where they are self-reliant. Increased physical activity has a beneficial effect on all risk factors for chronic disease and premature death. We believe that the overall
physical activity levels in the population needs to be increased and knowledge about physical activity should be improved. Increased physical activity will improve public health by reducing disease incidence, medical use and mortality as well as increasing working capacity in the population, which in turn will reduce the socioeconomic costs. To succeed with this, we have initiated the project "Sør-Trøndelag Activity-Related Trial (START), which is a coordinated population-based interaction for improved health through increased physical activity aimed at all strata of the population, from cradle to grave. The intention is that START will form the basis for national implementation of measures to ensure that we achieve a sustainable development in health policy in the years to come. This article describes START and the background for the project

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-08-03

How to Cite

Rehn, T. A., Rognmo, Øivind, Ingebrigtsen, J. E., Vik, J. T., & Wisløff, U. (2011). Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak (START) – Samhandling for bedre helse. Norsk Epidemiologi, 20(2). https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1344