Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse

  • Bror Just Andersen
  • Rune Johansen
  • Erik Nord

Abstract

Det primærforebyggende programmet ”VIP” – Veiledning og Informasjon om Psykisk helse – gjennomføres overfor elever i første klasse i videregående skoler. VIPs mål er å fremme psykisk helse ved å øke elevenes kunnskapsgrunnlag om psykiske helse, å forbedre de unges evne til gjenkjennelse av signaler på psykiske lidelser og å senke terskelen for å søke hjelp. Vi evaluerer VIP ved å sammenlikne elever i et utvalg av skoler i Akershus der intervensjonen ble gjennomført (intervensjonsgruppe), med elever i et utvalg av skoler i Vestfold som ikke fikk intervensjonen (kontrollgruppe). Vi har tidligere funnet at programmet på helt kort sikt har effekter både på generelle kunnskaper om psykisk helse og på kunnskaper om hjelpeapparatet. I denne artikkelen har vi vist at det etter 6 og 12 måneder synes å være en liten effekt på hjelpsøking. Innvirkningen på dagliglivet blant de som faktisk har problemer er positiv (12% bedre utvikling etter 12 måneder) men ikke statistisk signifikant. Derimot har vi funnet statistisk signifikante effekter på totalskåren i SDQ-Nor (Cohens d = 0,15), problemnivå med jevnaldrende (d = 0,31) og angst etter 12 måneder (d = 0,37). Vi finner dette bemerkelsesverdig gitt VIP-intervensjonens moderate omfang og den store sammenhengen som VIP-programmet forekommer i. Effektene er ikke veldig store, men selv moderate eller små bidrag til økt kunnskap og bedre mestring gjennom VIP-programmet vil være forsvarlig hvis det oppnås med tilsvarende lave kostnader. En nærmere analyse av programmets kostnader vil således være av interesse.

Published
2011-03-07
How to Cite
Andersen, B. J., Johansen, R., & Nord, E. (2011). Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk Epidemiologi, 20(1). https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1292