Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Below you will find brief author instructions in Norwegian, these are under revision and will be translated to English. For questions, please contact the guest editor(s) of the specific thematic issue.

 

Norsk Epidemiologi (Norwegian Journal of Epidemiology) er registret som periodika (tidsskrift) med eget ISSN (0803-2491). Vi ønsker å sikre en god faglig kvalitet, så innsendte artik­ler vil som en hovedregel bli vurdert av referee. Forslag til referee mottas med takk. I tillegg til rent faglige artikler tar vi også imot leserinnlegg, prosjekt­beskrivelser, kurs- og konferanserapporter mv.

Manuskripter innenfor tema sendes til gjesteredaktøren for det aktuelle temanummer. Manuskripter utenfor tema og endelige versjoner etter innarbeidelse av refe­reekommentarer sendes til redaktøren (Trond Peder Flaten, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturviten­skapelige universitet, 7491 Trondheim, (trond.flaten@ chem.ntnu.no). Det anbefales å studere tidligere num­mer av tidsskriftet (http://www.ntnu.no/ojs/index.php/ norepid) for å se hvordan artiklene er satt opp. Manu­skriptet kan være på norsk eller engelsk – konferer evt. med gjesteredaktør ved uklarhet. Unngå bruk av fotnoter. Forøvrig henvises det til anbefalingene fra International Committee of Medical Journal Editors (Vancouvergruppen, http://www.icmje.org/) for ret­ningslinjer for utarbeidelse av manuskripter.

Faglige artikler bør ha følgende oppsetning:

Tittelsiden skal inneholde artikkelens tittel og forfat­ternes fulle navn og institusjonelle tilknytning, fulgt av navn og adresse på den forfatter som skal ha korrektur og annen korrespondanse, med telefonnummer og e-postadresse, gjerne også telefax­nummer. Gi også en forkortet utgave av artikkeltittelen (“running title”) på max. 50 tegn.

Sammendrag av artikkelen bør vanligvis ikke over­skride 250 ord.

Sammendrag på engelsk og engelsk oversettelse av artik­keltittelen kreves normalt til alle artikler. Engelsk sammendrag bør vanligvis ikke overskride 400-500 ord. Dersom hele artikkelen er på engelsk, bør sammendraget vanligvis ikke over­skride 250 ord.

Hovedavsnittene i artikkelen bør deles opp med over­skrifter og eventuelt undertitler (helst ikke mer enn tre forskjellige nivåer).

Referanser i teksten nummereres fortløpende, tallene angis i parentes, og referanselisten arrangeres i num­merrekkefølge. Det godtas også å skrive forfatter og årstall i teksten, og arrangere referanselisten alfabetisk etter forfatter. Listen bør bare inneholde publiserte el­ler aksepterte arbeider. Upubliserte henvisninger angis i parentes i teksten. Referansene skrives som anbefalt av International Committee of Medical Journal Editors (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) ("Vancouver style"). Skriv tidsskrift­navn i kursiv og volumnummer i bold.

Eksempler:

1. Bjartveit K. Den største utfordring til forebyg­gende helsearbeid. Norsk Epidemiologi 1995; 5 (2): 93-106.

2. Tomenson JA. Epidemiology in relation to toxico­logy. I: Ballantyne B, Marrs TC, Syversen T, red. General and Applied Toxicology, Vol 3, 2nd edn. London: Macmillan, 1999: 1527-1542.

Illustrasjoner benevnes Figur og omfatter tegninger, diagrammer og fotografier. De nummereres fortløpen­de med arabiske tall. Hver illustrasjon skal ha en figur­tekst som skrives på egen side og num­mereres fortlø­pende. Figurer sendes helst som egne datafiler. Konferer tidsskriftets spal­tebredde eller sidebredde, og kontakt redaktøren ved tvil. Fargeillustrasjoner trykkes vanlig­vis ikke.

Tabeller skal nummereres med arabiske tall, og hver tabell skal ha egne overskrifter som gir mening uten å lese teksten. Tabellen må ha en utforming som til­svarer tidsskriftets format. Dobbeltdokumentasjon må unngås. Det anbefales sterkt å bruke tekstbehandlings­programmets tabellfunksjon ved oppsett av tabeller; å sette opp tabeller ved bruk av tabulatorer etc. i vanlig tekst, eller å sette inn regneark i tekstbehandlingspro­grammet, er vanligvis ikke ønskelig.

Korrektur vil bli sendt forfatterne som pdf-fil pr. e-post. Den returneres til redaksjonen snarest mulig.

Særtrykk leveres ikke, men forfatteren vil motta en original/pdf-fil av artikkelen som kan brukes til mang­foldiggjøring.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.