Sonoda, Kathia Cristhina, Embrapa Meio Ambiente, Brazil