Kronikk

Papirforskningen kommer

For et lite land som Norge er det ikke mulig å utvikle og opprettholde spisskompetanse på alle områder. Dette er et klart motiv for å samle den langsiktige, mer grunnleggende forskningen og høyere utdanning under samme tak, skriver Jan M. Øverli.


Øverli, adm. dir. og instituttsjef ved Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI).
FOTO: ARNE ARNESEN, PFI

Det tok drøye 1000 år fra papiret ble oppfunnet i Kina til det nådde Europa. Dette skjedde omtrent på samme tidspunkt som Trondheim ble grunnlagt. Ved byens 1000-årsjubileum når papirforskningen Gløshaugen, for innen utgangen av 1997 vil PFI flytte fra Oslo og bli samlokalisert med NTNU, Treforedlingsgruppen ved Inst. for kjemiteknikk (NTNU/TG).

Papirindustriens Forskningsinstitutt ble etablert allerede i 1923. Instituttet arbeider i nær kontakt med norske treforedlingsbedrifter og bidrar gjennom sin FoU-virksomhet til å sikre fremtiden for disse bedriftene. PFI er organisert som en stiftelse og har i dag 55 medarbeidere. Etter flyttingen til Trondheim er det planlagt å ha noen færre stillinger, men medregnet professorer og annet vitenskapelig ansatt personale, doktorgrads- og hovedfagsstudenter ved NTNU/TG, vil antallet "papirforskere" bli omtrent som i dag. PFI vil imidlertid beholde sin organisasjonsform som selvstendig, bransjeeid stiftelse, selv om treforedlingsgruppen ved NTNU i praksis integreres i det forskningsbygg som skal reises på Gløshaugen.

Norsk treforedlingsindustri har klart tilkjennegitt at man ønsker å styrke FoU-virksomheten betydelig i tiden framover. I dette perspektiv bygges det opp egne FoU-avdelinger ved flere av de større industrivirksomhetene. Industrien vil således i stigende grad håndtere egen produktutvikling, også på områder der PFI tidligere har ytet bidrag. I et mer langsiktig perspektiv ønsker man derfor at PFI i første rekke skal konsentrere seg om den grunnleggende forskningen, og i tillegg spille en enda mer sentral rolle i utdanning av toppkvalifiserte teknologer til treforedlingsindustrien. I denne sammenheng har det vært naturlig å se nærmere på mulighetene for en sterkere integrering mellom fagmiljøene i Oslo og Trondheim. Industrien venter seg betydelige synergieffekter av en slik sammenslåing.

Det skal ikke legges skjul på at flyttingen av PFI også medfører ulemper. Ulempene knytter seg i første rekke til en forventet avskalling av mange sentrale forskningsmedarbeidere i Oslo-miljøet. I en overgangsperiode må man derfor regne med at PFI på en del spesialområder vil bli svakere enn ønskelig. Når dette er sagt, må det legges til at erfaringene, så langt, viser at det finnes mange godt kvalifiserte søkere til de forskningsstillinger som nå gradvis lyses ut.

For et lite land som Norge er det ikke mulig å utvikle og opprettholde spisskompetanse på alle områder. Dette er også et klart motiv for å samle den langsiktige, mer grunnleggende forskningen og høyere utdanning under samme tak. I Trondheim vil PFIs mest sentrale forskningsområder bl.a. omfatte framstillingen av og egenskapene til mekanisk masse, trykkbarhet og kjørbarhet, tre-, cellulose- og ligninkjemi. I tillegg kommer fagområder som koking og bleking av kjemisk masse, papirkjemi, overflatebehandling, materialkunnskap og prosesstudier. Å samordne denne forskningen med det som i dag utføres ved NTNU/TG, er spennende og utfordrende i seg selv. I tillegg kommer nye muligheter for å bygge opp tverrfaglige samarbeidsrelasjoner til andre fagmiljøer ved NTNU og SINTEF. Målet er å starte noen nye strategiske FoU-programmer der slagkraftige miljøer ved NTNU aktivt tar del. I sum mener derfor norsk treforedlingsindustri at fordelene er større enn ulempene ved flyttingen av PFI.

Flyttingen er organisert i fire hovedprosjekter; Strategiprosjektet, Organisasjonsprosjektet, Byggeprosjektet og Salgsprosjektet. Strategiprosjektet går ut på å beskrive en langsiktig FoU-strategi for det nye PFI, samt fastlegge nærmere krav og retningslinjer for arbeidet.

Organisasjonsprosjektet skal håndtere avganger og tilganger av personale, iverksette ulike tiltak både for medarbeidere som flytter og som velger å slutte, forestå forhandlinger med bl.a. NTNU om sentrale samarbeidsavtaler, samt administrere en "tiltakspakke", bl.a. til kostnadsdekning av førtidspensjoner og ulike personalmessige støttetiltak.

Byggeprosjektet omfatter enkelt og greit å reise et nytt kontor- og laboratoriebygg på Gløshaugen, fysisk plassert nær kjemiblokkene. Bygget forventes å få et samlet areal på ca 5.000 kvadratmeter og skal koste 60 millioner kroner. Forprosjekteringsfasen er allerede sluttført, og vi håper på byggestart tidlig på høsten 1996. Går dette etter planen, vil nybygget stå ferdig i november 1997. Salgsprosjektet omfatter salg av PFIs instituttbygning på ca. 8.000 kvadratmeter, sentralt lokalisert på Blindern. Komplekset ligger nært til Forskningsparken i Oslo og Universitetets hovedområde. Salget vil være en vesentlig del av finansieringen av det nye PFI.

Selv om samarbeidet med NTNU/TG har eksistert i en rekke år, ser treforedlingsindustrien nå frem til å få videreutviklet og utdypet disse samarbeidsrelasjonene. Hovedmålet er å kunne yte fremtidsrettet arbeid innen forskning og utvikling, samt bidrag til den høyere utdannelsen innen treforedlingsfaget.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:04:55:06 1996-06-04