Idéblomstring i FORNY

FORNY Midt-Norge har lansert 30 forretningsidéer og forhandlet fram tre nye lisensavtaler hittil i år. Prosjektmedarbeiderne er stadig på jakt etter gode idéer og tråler nå forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU for å finne nye godbiter.

Dette forteller prosjektleder Jostein Bjøndal til D.U.

FORNY-programmet mer enn tredoblet idétilfanget av forskningsbaserte forretningsideer fra SINTEF, UNIT og NTH i fjor i forhold til tidligere år.

Totalt er 273 forretningsidéer håndtert siden starten i 1994. I 1995 kom det inn 127 idéer til programmet. 51 av dem kom fra SINTEF-gruppen, 31 fra NTH, sju fra UNIT forøvrig og 38 fra eksterne miljøer. Gjennom programmet ble det i 1995 forhandlet fram åtte lisensavtaler, tre opsjonsavtaler og fem royaltyavtaler. Sju nye lisensavtaler var under forhandling ved årsskiftet. Fire nye bedrifter ble etablert i 1995. Det er innlevert 15 norske patentsøknader.

FORNY Midt-Norge ble startet som et samarbeidsprogram mellom Norges Forskningsråd, Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, SINTEF, UNIT og NTH og fortsetter med NTNU som samarbeidspartner. Varigheten for programmet er satt til fire år og hadde i fjor et budsjett på 8.000.000 kroner. I fjor ble selskapet NYFOTEK A/S etablert for å ivareta kommersialiseringen av virksomheten. NTNU og SINTEF har hver sin eierandel på 45 prosent. De resterende 10 prosentene eies av Leiv Eiriksons Vekstselskap. Fra i år har NYFOTEK også tatt over lederansvaret for FORNY-programmet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:02:18 1996-06-04