Ønsker å bekjempe kriminaliteten

- Vi er begeistret for at politiet ønsker å samarbeide med oss for å begrense kriminaliteten blant vietnameserne i Trondheim, sier Minh Nguyen, leder for Den vietnamesiske studentforening ved NTNU.


Minh Nguyen, doktorgradsstudent ved Inst. for datateknikk, kom til Norge som båtflyktning for 12 år siden. I dag leder han den vietnamesiske studentforeningen ved NTNU.
FOTO: NINA E. TVETER

- Vi og de andre vietnamesiske organisasjonene i Trondheim jobber hardt med å integrere vietnameserne i det norske samfunnet og med å skape et mer nyansert bilde av den vietnamesiske gruppen utad. At vi nå samarbeider med politiet, håper vi ikke fører til at noen mistenker oss for angiveri, sier Nguyen som understreker at foreningenes viktigste oppgave er å drive forebyggende arbeid.

Aktiviteter kan hindre nye kriminelle

Som et ledd i samarbeidet med politiet har Den vietnamesiske studentforening utarbeidet en liste over konkrete tiltak de mener er viktig å ta fatt på i det forebyggende arbeidet. Hovedessensen i tiltakslisten er å få de forskjellige gruppene av vietnamesere bedre integrert i det norske samfunnet. Nguyen påpeker at det er viktig å få vietnameserne til å delta i aktiviteter, da dette kan være med å hindre ny rekruttering av kriminelle.

Fyldig tiltaksliste

Lista forslår ulike arrangementer for å øke kontaktflaten mellom vietnamesere og nordmenn. Ettersom mange vietnamesere bor relativt samlet på Tiller kan nabolagstreff med matlaging være godt alternativ, sier Nguyen. - Slik blir man bedre kjent med hverandres kulturer og skaper større kontakt mellom gruppene.

Aktiviteter for å spleise norske- og vietnamesiske ungdommer, står også på listen. Likeledes eldretreff mellom nordmenn og vietnamesere. Sistnevnte er allerede arrangert av Kristent innvandrerarbeid (KIA) - med stor suksess, forteller Nguyen.

Et annet tiltak er fadderordning, hvor man forsøker å spleise vietnamesiske- og norske familier. - Dette er også forsøkt, men man jobbet ikke nok med å finne riktig match. Nguyen presiserer at det er viktig med et godt forarbeid, slik at man kobler familier som har like interesser og bakgrunn.

- Dessuten står vi for sport- og musikkarrangementer for de vietnamesiske barna internt. Nguyen mener det er viktig å utfordre og utvikle barnas talenter.

Manglende språkkunnskaper isolerer

- Hovedårsaken til at vietnamesere isolerer seg, bunner i manglende språkkunnskaper. Uten å kunne norsk kan man ikke tilegne seg det man trenger av norsk kultur og levesett. Man får heller ikke innsikt i norske lover og regler. Å lære norsk for vietnamesere er dessuten en komplisert affære da norsk og vietnamesisk er svært forskjellige språktyper, sier Nguyen. Han henviser til forskningsarbeid av språkforsker Olaf Huseby ved lingvistisk institutt på Dragvoll.

- Barn av vietnamesere som ikke snakker særlig godt norsk, har også en tendens til å isoleres, sier Nguyen som påpeker at vietnamesiske barn hører på hva foreldrene sier. - Dersom foreldrene mener det ikke er nyttig å involvere seg i det norske samfunnet og å lære norsk, vil neppe barna opponere mot dette. Dette forsøker vi å gjøre noe med ved å få foreldrene til å oppdra barna sine bedre, ler Nguyen.

- I tillegg er kulturforskjellene i seg selv en vesentlig kime til konflikter og misforståelser som igjen kan føre til at vietnamesere reserverer og isolerer seg.

Dette er grunnene til at vi jobber så hardt med å få vietnameserne i Trondheim til å forstå at integrering er den beste løsningen.

Prosjektlederstilling

- For å kunne gjennomføre disse tiltakene, har hvert prosjekt sin arbeidsgruppe. For å koordinere arbeidsgruppene, vil det være nyttig å opprette en prosjektlederstilling. Denne personen kan også være en direkte pådriver for å få vietnamesere ut av isolasjonen og i kontakt med nordmenn. Nguyen understreker viktigheten av at denne stillingen er lønnet.

- Vi som er involvert i integreringsarbeid har mye å gjøre med andre jobber og med eksamener, avslutter Nguyen og setter kursen tilbake til kontoret sitt. Det er kun noen måneder til han skal disputere.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:04:59:37 1996-06-04