Elefantsyke på Gløshaugen?

Kollegierådet vil at det administrative systemet ved NTNU skal gås etter i sømmene. Bakgrunnen er oppfatninger om at sentraladministrasjonen har blitt for stor og at den prioriterer feil arbeidsoppgaver.

I det de siste kortene i den nye administrasjonskabalen er iferd med å bli lagt ut kommer ønsker om full omstokking. Kollegierådet vil ha en grundig gjennomgang av administrasjonens dimensjonering, profilering og oppgaver og ber om at arbeidet blir igangsatt snarest. Forslaget ble reist av dekanus ved SV-fakultetetet Petter Aasen og fikk enstemmig oppslutning.

- Utgangspunktet er bekymring over den sterke ekspansjonen i den sentrale administrasjonen, sier Aasen. Han mener den har blitt uforholdsmessig stor og tung og har for stor avstand til fakulteter og institutter. Andre problemområder er profilering, prioritering av arbeidsoppgaver og dårlig grenseoppgang mellom administrative og politiske ansvarsområder.

- Sentraladministrasjonen bør være et støtte- og serviceapparat for primærvirksomheten ved universitetet og ta systemansvar, sier Aasen, og mener at den ikke fungerer slik i dag.

- Fakultetsadministrasjonen må i dag ta hånd om en rekke saker som burde ha vært løst sentralt. For eksempel synes jeg det er unødvendig at fakultetene skal bygge opp kompetanse om trygde- og pensjonsordninger, som burde være den sentrale personalavdelingens ansvarsområde. På den andre siden tar sentraladministrasjonen på seg oppgaver som burde vært lagt til de faglige beslutningsnivåene.

I flere fagpolitiske saker viser administrasjonen liten interesse for å trekke inn kompetanse fra institutter og fakulteter. For eksempel sitter det ingen representanter for de frie fakultetene i komitéen som utreder nytt eksamensreglement.

Et annet eksempel er høringsuttalelsen om nytt reglement for Cand.mag.grad, som ikke gis fagpolitisk forankring. I en rekke andre saker er universitetsdirektøren høringsinstans der adressaten burde vært dekaner og fakultetsledere. Videre utarbeides det planer for rekrutteringsarbeid uten at fakultetene trekkes inn, det arbeides med etter- og videreutdanningsstrategier uten at fagmiljøene trekkes inn, og det planlegges å tildele hovedfagsstipend uten at det forankres i berørte institutter.

Aasen mener han har oppslutning fra samtlige dekaner ved NTNU i denne kritikken og avviser at den springer ut fra den gamle AVH/NTH-konflikten.

- Til å begynne med fryktet jeg riktignok at det var den gamle NTH-kulturen vi fikk tredd ned over hodet. Senere har jeg erfart at problemene føles minst like store blant fakultetslederne på Gløshaugen. Det er enighet om at vi trenger en debatt om hvordan administrasjonen skal være og hvilke oppgaver de skal ha. Kollegiets delegasjonsvedtak tilsier også at oppgavefordelingen mellom institutt-/fakultetsadministrasjonene og sentraladministrasjonen blir vurdert, avslutter Aasen.

Påtroppende rektor Emil Spjøtvoll var selv til stede på Kollegierådsmøtet. Han er positivt innstilt til å utrede NTNU-administrasjonen, men tror den blir vanskelig å gjennomføre med det første.

- Til nå har administrasjonen hatt hendene fulle med omstillingen til NTNU, og mange oppgaver har blitt liggende. Den bør ha litt tid på seg før vi ser hvordan den fungerer, sier Spjøtvoll.

Universitetsdirektør Tor H. Johansen var ikke tilgjengelig for kommentar før avisa gikk i trykken.

SR

NTNU-administrasjonen har lagt bak seg en omfattende rydde- og flyttesjau men får liten anledning til å lene seg tilbake og nyte de nye omgivelsene.

FOTO: NTNU-INFO

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:26:25 1996-04-24