Debatt om arkitektstudiet

Kast karaktersystemet på skraphaugen og ansett lærere på åremål! Dette var blant forslagene som kom frem da arkitektstudentene inviterte til paneldebatt for en tid siden.

I panelet satt representanter fra NAL og lærere og administrasjon ved Fak. for arkitektur. Bakrunnen for møtet var at studentene følte til dels store frustrasjoner over undervisnings- og kurstilbudet ved enkelte institutter.

Kommunikasjon

Problemene som ble tatt opp dreide seg i stor grad om sviktende kommunikasjon mellom lærere og studenter. En del av kritikken dreide seg om forskere som forsømte å gi studentene innblikk i prosjektene sine. - De blir bare søkk borte, og vi aner ikke hva de holder på med, var omkvedet fra salen.

Et annet problem var enkelte særkurs som fikk liten deltakelse fordi studentene opplevde dem for "sære". Dette i motsetning til populære kurs i almene arkitekturfag, som hadde for få plasser i forhold til etterspørselen. Det var også en del misnøye over å bruke tallkarakterer i bedømning av arkitekturfagene. Dette er en gammel debatt, som kanskje nå blir aktuell som aldri før, i forbindelse med at Kunstakademiet er gått inn i Fak. for arkitektur. Kunstakademiet bruker ikke tallkarakterer i bedømning av fag og tar heller ikke opp studenter på grunnlag av karakterbøker.

Fungerende dekanus Harald Høyem, som var med i panelet, har ingen problemer med å imøtekomme kritikken. Han nevner at særlig ett av instituttene har vært uheldig med kurstilbudet og at dette nå skal rettes på. Det skal også gjennomføres tiltak for å løse de uttalte kommunikasjonsproblemene. Et av virkemidlene er at avdelingene skal innføre rutiner for ukentlige forelesninger, der fagpersonellet kan fortelle om prosjekter de er involvert i. Det arbeides også for å få til et fast utstillingslokale, der både lærere og studenter kan vise frem arbeidene sine.

Høyem mener at paneldebatten ga mange nyttige innspill i arbeidet som pågår for å lage en ny virksomhetsplan for arkitektstudiet. Virksomhetsplanen skal definere hva som skal være satsingsområder i årene fremover. Kjernen i arkitekturfagene har vært og vil fortsatt være utforming av fysiske miljøer og omgivelser. Men generelle samfunnsendringer og utvikling av ny teknologi endrer også arkitektens arbeidshverdag. Derfor står blant annet utnyttelse av IT-teknologi i arkitekturfag sentralt i langtidsplanleggingen. Videre vil det bli lagt vekt på å styrke den praktisk rettede delen av studiet, ved å bygge ut og ruste opp laboratorier og verksteder.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:26:13 1996-04-18