Flere medisinerstudenter til Trondheim

- Departementet har nå bestemt at Trondheim skal utvide antall studieplasser i medisin med 50 prosent fra høsten. Vedtaket innebærer stort press på fakultet, både når det gjelder lokaler og undervisningskrefter.

jennomføringen er først og fremst avhengig av at vi får økte økonomiske midler, sier fakultetsdirektør Tor Olaussen. Han fremhever at medisinerstudiet er forholdsvis dyrt og at en økning av studentkullene fra 60 til 90 vil gjøre stort utslag på budsjettet. Utvidelsen øker også behovet for mer plass. Dette er tenkt løst ved å leie den gamle sykepleierhøgskolen på Øya og ved å reise et nybygg på tomta til den gamle aldersboligen ved Medisinsk teknisk senter.

Men den største utfordringen ligger i å skaffe tilstrekkelig antall kvalifisert undervisningspersonell. Mest kritisk er det for den kliniske delen av studiet. Allerede i dag fins det leger som vegrer seg mot å ta på seg undervisning på grunn av for stor jobb-belastning. Flere avdelinger ved RiT har ubesatte stillinger. Olaussen regner med å måtte lyse ut flere nye stillinger, og frykter at det kan ta lang tid å få dem besatt.

Stortinget vedtok å utvide antall studieplasser i medisin med 75 like før jul i fjor.

Til tross for åpenbare problemer, gikk både fakultetsrådet, universitetsledelsen, Regionsykehuset og fylkeskommunene inn for å få 30 av dem til Trondheim. Den samme økningen får forøvrig Bergen, mens Oslo øker med 15. Olaussen mener denne fordelingen har en positiv distriktspolitisk betydning.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:17:34:12 1996-04-10