Rektorvalget

Rektorkandidat Emil Spjøtvoll har laget et notat hvor han beskriver sine tanker om realiseringen av NTNU. Dagens Universitet presentererer her et sammendrag av notatet, som også kan betraktes som Spjøtvolls valgprogram.


Rektorkandidat Emil Spjøtvoll
FOTO: NTNU-INFO

Internt er den viktigste oppgaven fremover å skape en felles forståelse av hva NTNU innebærer, og hvilken rolle NTNU er tildelt i det norske universitetssystemet. NTNU er gitt både spesielle forpliktelser og muligheter. Som universitetsinstitusjon skal NTNU drive forskning og utdanning ut fra disiplinenes krav og kriterier og profesjonsutdanningenes krav og behov. Men i tillegg har NTNU et krav om fler- og tverrfaglige aktiviteter i grenseområdene mellom teknologi og naturvitenskap på den ene side, og humanistiske, samfunnsvitenskapelige og medisinske fag på den annen side. I dette ligger fra politikernes side en vurdering av at fremtidens samfunn vil ha behov for mer kunnskap om vekselvirkningen mellom teknologi og naturvitenskap og det sosiale miljø, kultur- og naturmiljøet.

Felles møteplasser

For å fremme en felles kultur og samling om felles oppgaver, må det skapes mange møteplasser hvor mennesker fra ulike fagmiljøer treffes. I oppstartingsfasen må en ikke være redd for å bruke i overkant med utvalg og komitéer sammensatt av folk fra ulike miljøer. Det er nok av meningsfylte oppgaver å ta fatt på, f.eks innen utdanning, forskning og budsjettarbeid. Ledervervene i komitéene bør også brukes til å få NTNUs totale kompetanse reflektert i ledelsen. Hvis vesentlige deler av universitetsmiljøet ikke er representert i rektoratet, bør det velges en person fra disse miljøene til å lede forsknings- eller undervisningsutvalget. Vedkommende kan få tittelen "viserektor", få lettelser i sine normale plikter slik at hun/han kan inngå et lederteam sammen med rektor og prorektor.

En må arbeide for at både studenter og ansatte ved NTNU føler en sterk tilknytning til institusjonen. Det må skapes en NTNU-identitet. Studenter som tas opp ved NTNU må bli tatt imot på en aktiv måte gjennom fadderordninger og lignende. Universitetet må også holde kontakt med ferdige kandidater gjennom et meldingsblad med informasjon om NTNUs utvikling og planer. Omvendt er tilbakemelding fra tidligere studenter viktig. Det bør overveies om en skal etablere en alumniorganisasjon av tidligere studenter. En gang i året bør det arrangeres et NTNU-seminar med tidligere studenter, ansatte og nasjonale beslutningstakere for å drøfte NTNUs rolle og plass i det norske samfunn.

Faglig profilering

I Stortingsvedtaket om NTNU ligger et krav og en forventning om faglige nyorienteringer og helhetstenkning mot områder hvor teknikk og naturvitenskap inngår som ett av elementene. NTNU må profilere en del områder hvor universitetets samlede kompetanse er unik og kan brukes til å gi en helhetlig belysning ut fra ulike disipliner. Eksempler om aktuelle profileringsområder er Miljøteknologi og miljøpolitikk, Informasjonsteknologi- og vitenskap, Medisinsk teknologi, Teknologiledelse, i privat og offentlig virksomhet, Estetikk og kunst, U-landsrettet virksomhet, Realfag og teknologi i lærerutdanningen.

NTNU og samfunnet

NTNU må ha som ambisjon å være en nasjonal premissgiver for tenkning og handling rundt de muligheter og de farer teknologi og naturvitenskapens utvikling innebærer, og den sammenheng dette har med menneskenes psykologiske, sosiale og materielle verden og fysiske omgivelser. I tråd med dette må NTNU ha nær kontakt til næringsliv, forvaltning og organisasjoner for å drøfte faglig utvikling for å fange opp nye behov. Samarbeid eksternt om forskningsprosjekter, oppgaver og praksis for studenter må inngå som en naturlig del av NTNUs virksomhet.

Slike samarbeid er tuftet på tradisjonen i sivilingeniørutdanningen, sivilarkitektutdanningen, medisinerutdanningen og lærerutdanningen. Det eksisterende kontaktnettet må også utvikles til å omfatte alle universitetets fagområder og disipliner, som et tilbud og mulighet for de studenter og lærere som ønsker det. Dette gir NTNU en ekstra attraksjon som universitet. Det gir mulighet for interessante forskningsoppgaver, gir innsikt som grunnlag for utdanninger tilpasset samfunnets behov og dermed kandidater som er etterspurte i arbeidslivet. På det konkrete plan kan dette gjøres ved å videreføre eksisterende samarbeidsfora og kontaktorganer og opprette nye mellom NTNU og bedrifter, etater og organisasjoner. Dette kan gjøres på institutt- og fakultetsnivå såvel som i rektoratets regi.

NTNU og kvinner

På grunn av sin spesielle posisjon i Norgesnettet må det være en overordnet målsetting for NTNU å øke kvinners innflytelse i naturvitenskapelige og tekniske fagområder, både innenfor universitetet og i samfunnet forøvrig. Kvinneunderskuddet er mest uttalt innenfor de naturvitenskapelige og tekniske fag, men det er en skjev kjønnsfordeling i viktige posisjoner innenfor alle fagområder. NTNU må derfor drive et systematisk arbeid for å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger og administrative lederstillinger. Den endelige løsning på dette får en først etter et langsiktig rekrutteringsarbeid. På kort sikt kan en gi kvinner visse konkurransefortrinn gjennom selektiv tildeling av stipendier, post.doc.stipend og lignende, samt lette arbeidsvilkårene for kvinner som blir urimelig mye belastet med verv av ulik art.

Formidling og informasjon

Formidling av kunnskap er en av de tre hovedoppgaver som er gitt til universitetene. I Trondheim har Vitenskapsmuseet en lang tradisjon innen museal utstillingsvirksomhet i arkeologi og naturhistorie. Denne må utvides til å omfatte et videre spekter av temaer, som viser hele NTNUs bredde. Universitetet må etablere samlinger og utstillinger som viser den teknologiske utvikling i Norge og gir innsikt i teknologiske prosesser og systemer. Det som skapes i de kreative fagene arkitektur, bildende kunst og teknisk design må også vises fram for omverdenen.

NTNU vil ha et spesielt ansvar og en spesiell oppgave i å formidle kunnskap om teknologi til samfunnet. Kunnskap om teknologiens og naturvitenskapens grunnlag, muligheter og konsekvenser er nødvendig for å forstå vår verden. NTNU må bidra til at landet har en informert allmennhet som grunnlag for personlige holdninger og politiske beslutninger. Det bør derfor være en oppgave å få laget temahefter om emner hvor NTNU har spesiell kompetanse. Disse temaheftene skulle primært ta sikte på å kunne brukes i barne- og ungdomsskolen og videregående skole. Eksempler på temaer er: Verdens og Norges naturressurser, Teknologi og samfunnsutvikling, Forurensning og helse. Både den historiske utvikling og fremtidsutsiktene innenfor disse temaene bør tas med.

Den viktigste oppgaven for en universitetsavis ved NTNU er intern informasjon og intern meningsbryting. Kunnskap om hverandre, om holdninger i de ulike miljøer, om det som foregår, om planer og tiltak, en debatt om oppgaver og målsettinger er fundamentalt for en felles forståelse av NTNU. En alminnelig samfunnsdebatt eller oppsøkende journalistikk er ikke en oppgave for en universitetsavis. I samfunnsdebatten vil en få større gjennomslag og markere NTNU bedre ved å bruke tradisjonelle lands- eller regiondekkende media.

Studiene ved NTNU

NTNU skal ha både profesjonsstudier med sterke krav til innhold og progresjon i studiet, og frie studier hvor studentene selv velger fagkombinasjoner innenfor vide rammer. Med frie studier og profesjonsstudier sterkt representert, og med det nye medisinerstudiet med bruk av problembasert læring, er NTNU en velegnet arena for nytenkning og praktisk utprøving. Samtidig må en ta vare på de verdifulle elementer i studiekulturene. Tradisjonene i sivilingeniør- og sivilarkitektstudiet med felles klasser og linjeforeninger må videreføres.

NTNU må se det som en hovedsak å skape et stimulerende og utbytterikt læringsmiljø. Det må drives et kontinuerlig faglig og pedagogisk utviklingsarbeid med tilpassing av studietilbud, utprøving av nye læringsformer og bruk av de metodene ny teknologi gir. Vektlegging av innsats i undervisning må komme klart frem ved tilsettinger og også være viktig ved lønnsfastsettelse.

I neste nummer av avisa, som blir den siste før valget, presenterer vi synspunkter fra rektorkandidatene ARNE B. JOHANSEN og EILIV STEINNES.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:47:52 1996-03-27