Motstand mot undervisningsplikt

Forslag om å innføre delte stillinger på Vitenskapsmuseet har satt de ansatte i harnisk.
- Universitetsledelsen kan umulig ane konsekvensene av et slikt vedtak, sier Otto Frengen og Jan Ivar Koksvik, som er alvorlig bekymret for museets framtid.


Otto Frengen og Jan Ivar Koksvik går sterkt imot forslag om tvungen undervisningsplikt på VM.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

Forslaget er under behandling i Kollegiet og går ut på at vitenskapelige ansatte ved VM skal bruke minst 20 prosent av arbeidstida til undervisning på fakulteter. - Dette vil gå hardt utover våre primære arbeidsområder, sier Jan Ivar Koksvik, amanuensis ved Zoologisk avdeling. Han stiller spørsmål om forslagsstillerne er kjent med hvordan arbeidet ved VM er organisert og fordeler seg.

Arbeidsdeling

- Arbeidet for en ansatt ved Vitenskapsmuseet er, og må nødvendigvis fortsatt være, ganske forskjellig fra andre deler av universitetet. Mens forskning og undervisning normalt utgjør de to hovedkomponentene for vitenskapelige universitetsstillinger, har man ved VM en tredeling som består av forskning (47 prosent) oppbygging/ vedlikehold av vitenskapelige samlinger (25 prosent) og formidling (15 prosent). Prosentfordelingen er normalt vedtatt av Museumsstyret og omfatter videre fem prosent administrasjon og åtte prosent undervisning. Undervisningen har vesentlig bestått i veiledning og kurser på hovedfags- og doktorgradsnivå og innenfor aktuelle områder for VMs forskning. Den har vært frivillig og utført på avtalebasis. Å øke undervisningsandelen til minst 20 prosent vil nødvendigvis måtte gå ut over deler av den andre virksomheten. Dette er helt uakseptabelt, med tanke på VMs ansvar og forpliktelser i forhold til vitenskapelige samlinger og formidling, fremhever Koksvik. Han mener at en slik undervisningsplikt bare i liten grad kan kompenseres ved nye stillinger. Hver vitenskapelig ansatt har i dag ansvar knyttet til sitt spesialområde, og ved en kompensasjonsordning for 20 prosent undervisning vil i beste fall hvert femte spesialområde bli styrket med en ny stilling. Minst fire av fem ansatte vil få undervisning som en ekstrabelastning det ikke kan kompenseres for. Koksvik er meget bekymret for VMs fremtid dersom den foreslåtte undervisningsplikten blir vedtatt. De styrende organer ved NTNU må kunne akseptere at innholdet i vitenskapelige museumsstillinger må være forskjellig fra tilsvarende ved undervisningsenhetene. NTNU vil være mest tjent med å satse sterkere på formidlings- og samlingsarbeidet ved VM heller enn å bygge det ned, og finne løsninger på behovet for undervisningspersonell på annen måte, hevder Koksvik.

Viktige prinsipper

Frengen, som er forskningstekniker ved Zoologisk avdeling og sitter som representant for det teknisk- administrative personalet i Kollegiet, slutter seg til Koksviks betenkeligheter og mener at saken også har flere prinsippielle sider.

- Den største innvendingen gjelder saksbehandlingen, sier han. - Jeg mener at saken burde ha vært behandlet både i Museumsstyret og i Kollegierådet samt ha vært ute på generell høring i fagmiljøene før den havnet i Kollegiet. Jeg beklager sterkt at rektoratet og universitetsdirektøren presser frem saken så sterkt og vil ha den ferdigbehandlet i nåværende Kollegium. Jeg har også betenkeligheter med å være med på et vedtak som ikke er klarert rent juridisk i forhold til en avtale som er inngått mellom Staten og Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, Stiftelsen, understrekter Frengen.

Videre forteller han at det er usikkert om delte stillinger kan innebære at de ansatte blir valgbare på to steder. - Hvis så er tilfelle, vil den administrative belastningen bli urimelig stor. Ved en slik ordning frykter vi en nedgradering av den faglige styringen av VM, sier han.

Frengen lurer også på hvorfor spørsmålet om delte stillinger, som første gang dukket opp i et notat fra rektoratet til Underdalsutvalget, bare skal gjelde for VM. - Jeg kan ikke se at spørsmålet om delte stillinger har fått støtte fra noe fagmiljø da Underdalsutvalgets innstilling var på høringsrunde. Jeg gad vite hvordan fagmiljøene på f.eks. Dragvoll og Gløshaugen ville reagere, hvis de ble pålagt å bruke 20 prosent av stillingene til vitenskapelige samlinger og formidling, og at Kollegiet bestemte dette uten en formell høring?

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:47:36 1996-03-27