Hist. Fil. på offensiven

Det spruter av kreativ oppfinnsomhet ved Historisk filosofisk fakultet for tida. Kollegiet skal nå ta stilling til en rekke spennende forslag, som omfatter alt fra nye studietilbud til åpne humanioradager i Midtbyen.

Universitetsledelsen har bevilget 200.000 kroner til å utrede tiltak for å synliggjøre og utvikle fag som faller utenfor hovedprofilen til NTNU. Problemstillingen engasjerer både institutter og enkeltpersoner ved HF. Den andre uka i mars var de samlet på Bårdshaug Herregård til et to dagers intenst arbeidsseminar. Resultatet ble forslag til nye studietilbud tilknyttet forskning innen humanistisk informasjonsteknologi, media, etikk, kommunikasjon, estetikk og kunstfag og vitenskapsfilosofi og vitenskapshistorie. I tillegg forberedes et program for Øst-Europastudier.

Humanistisk IT

Studietilbudet i humanistisk informasjonsteknologi er tenkt som et grunnfag, bygd opp av moduler på fem vekttall. Modulene kan kombineres i et grunnfag eller tas som frittstående emner, som er åpne for studenter utenfor humaniora-fagene. Eksempel på fagmodulenes innhold er datalingvistikk, informasjonskultur, menneske og maskin, programmering og programstruktur, informasjon - språk og kommunikasjon, humaniora - data og læring, hypermedia, informasjonssamfunnets fremvekst og fremtid, informasjonskulturer. - Poenget er at HF-fakultetet har mye å bidra med i informasjonsfeltet, sier dekanus Asmund Lien. Han tenker seg at det nye faget kan koordineres med fagtilbudene ved Inst. for informatikk.

NTNU er i ferd med å etablere et nettverk for estetikk og kunstfag. I samarbeid med dette nettverket, vil dekanus gjerne bygge opp et studietilbud innen fagområdet som skal lede frem til en cand.mag.grad. Videre er det planer om å organisere tilbudet i mediestudier ved bl.a. Inst. for drama, film og teater til et tverrfaglig studieprogram og å videreutvikle studiet til et selvstendig hovedfag. Når det gjelder fagfeltet vitenskapsfilosofi og historie, arbeides det på flere områder. For det første er det snakk om å få til et undervisningstilbud på hovedfags- og doktorgradsnivå. Tilbudet vurderes som interessant også for studenter utenfor HF-fakultetet. For det andre er det planer om å etablere et studieprogram for lavere grad (grunnfag) omkring vitenskap som kulturfenomen i samarbeid mellom flere fagmiljøer og bl.a. Senter for teknologi og samfunn.

Satser på etikk

Som fagområde er etikk satsingsområde for mange fagfelt. Etikk er dessuten satsingsområde for både regjering og Forskningsråd. HF-fakultetet har en stillingshjemmel ledig for dette fagområdet, men har ikke hatt penger til å besette den. Nå foreslås et semesterstudium på 10 vekttall, der fem vekttall dreier seg om generelle etiske spørsmål og problemstillinger, mens resten er knyttet til bestemte fagområder. HF-fakultetet foreslår at studiet bygges opp etter matrisemodellen og tenker seg et samarbeid med f.eks. medisin, biologi, teknologi, religionsvitenskap og filosofi.

Det siste studietilbudet dreier seg om kommunikasjon, som omfatter skriftspråkutvikling og skrivepedagogikk, retorikk og kunstnerisk/estetisk kommunikasjon. - Vi ønsker å utnytte den sterke og allsidige kompetansen vi har på området til å gjøre kommunikasjonskunnskap til et satsingsområde, sier Asmund Lien. - Forslaget går ut på å etablere et studieprogram på grunnfagsnivå samt å drive kompetanseoppbygging for forskning. Det siste gjelder forøvrig for alle nye studietilbud, sier han. Samtidig understreker han at de nye studietilbudene ikke skal gå på bekostning av de klassiske humaniorafagene. - De skal fortsatt være ryggraden for virksomheten vår, poengterer han.

HF-fakultetet satser også stort på utadrettet virksomhet. I januar 1997 planlegges åpne humanioradager i Midtbyen. Videre gjennomføres et solid krafttak for studentrekruttering. Et av tiltakene er å tilby studenter gratis hjemreise som vederlag for å oppsøke skoler på hjemstedet og snakke om frie fag ved NTNU. I samarbeid med SV-fakultetet skal det lages supplerende brosjyremateriale og posters for de frie universitetsfagene. Kollegiet har stilt to millioner kroner til disposisjon for slike rekrutteringstiltak.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:55:26 1996-03-21