Fra prosjektkatalogen

I denne spalten vil Dagens Forskning trekke frem noen utvalgte forskningsprosjekt ved NTNU som kan være av interesse for massemedia og andre som vil holde seg orientert om mangfoldet i de 2000 prosjektene som årlig er i gang ved NTNU.

RASJONALITETENS GRENSER

Prosjektet gjelder en undersøkelse av den klassiske forståelsen av mennesket som rasjonelt vesen. Denne menneskeforståelsen blir forsøkt klargjort. Sentralt står ideen om at menneskets spesielle ferdigheter beror på evnen til å oppnå og anvende formulerbar viten.

Det blir argumentert for at denne menneskeforståelsen gir seg utslag i en bestemt oppfatning av viten og en bestemt forståelse av vitenskap. Det blir også argumentert for at den ligger til grunn for ideen om at det er mulig å utvikle kunstig intelligens (AI). Det blir søkt påvist at en slik forståelse støter på problemer innenfor såvel kunnskapsteori som vitenskapsprofil, og at den har gjort AI-forskerne overoptimistiske. Noen mulige alternativer til den rasjonalistiske menneskeforståelsen blir vurdert.

Det er Sverre Sløgedal (førsteam., Filosofisk institutt ved NTNU) som leder prosjektet.

SAMMENLIGNENDE STUDIE AV BJØRKEPOLLEN FRA ET FORURENSET OG ET ANTATT RENT OMRÅDE I NORGE.

Innsamling av modne hannrakler (f.o.m. 1992) samt materiale i svevetilstand (fra 1994) foretas i 1) Svanvik-området, Finnmark, ved grensa mot Nikel i Russland og 2) fra Samsjøen-området i Sør-Trøndelag.

Hensikten er i første omgang å spore om pollen fra Svanvik bærer med seg vesentlige mengder tungmetallpartikler som kan virke som irritanter på slimhinnene hos personer med legning for allergi, og slik ha en tilleggseffekt som sykdomsfrembringer kontra pollen fra forutsetningsvis mindre forurensningseksponerte områder. Spektrofotometriske tester foretas ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Lillestrøm.

Deltakere i prosjektet er Hallvard Ramfjord (forsker, Botanisk institutt NTNU) og Roald Bolle, (Overlege, Regionsykehuset i Tromsø.)

KOMPAKTE STJERNER OG SVARTE HULL

En del av forskningsvirksomheten innenfor astrofysikk er spesielt rettet mot kompakte stjerner som hvite dverger, nøytronstjerner, kvark-stjerner eller hybrid-stjerner (dvs. nøytronstjerner med kvark-kjerner), og svarte hull.

I den forbindelse studeres spesielt slike stjerners indre struktur, inkludert tilstandsligninger, superflytende tilstander i nøytronstjerner, materie i supersterke magnetfelter, seismologi for vibrasjoner eller oscillasjoner, avkjølingsmekanismer, mekanismer for stjerneskjelv, muligheter for "pion-condensation", "kaon condensation", eller kvark-materie i nøytronstjerners indre, osv. Vi ønsker også å studere utstrålingsmekanismer for pulsarer, og gravitasjonsstråling og røntgenstråling fra binær-pulsarer.

Deltakere er Erlend Østgård (professor, Fysisk institutt NTNU), Gang Bao (stipendiat NAVF/RNF, Fysisk institutt, NTNU), Lars Engvik (UiO), Morten Hjorth-Jensen (ECTS, Trento, Italia), Laszlo Jenkovszky (Inst. for Theoretical Physics, Kiev, Ukraina), Eivind Osnes (professor, UiO) og Tommy Overgård (førsteam. HINT, Levanger).

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:21:00:49 1996-06-25