- Flere kvinner vil gi et bedre universitet

Spjøtvoll foreslår innkvoteringsordning for kvinnefattige fakulteter på Gløshaugen:


Rektor Spjøtvoll foreslår innkvotering av kvinnelige studenter til elektro- og datateknikk, maskin og marin.
FOTO: NTNU-INFO

En del av fakultetene på Gløshaugen sliter med for få kvinnelige søkere. For å bøte på dette, har rektor Emil Spjøtvoll foreslått innkvotering av kvinner til disse studiene.

- Mange av kvinnene som søker har gode karakterer, men ikke gode nok. Hvis vi senker kvalifikasjonsnivået et poeng eller to, vil ikke dette senke kvalitetsnivået på studentene. Derimot vil dette gi oss et bedre universitet, mener Spjøtvoll og henviser til Underdalsutvalget som understreker at man skal nyttegjøre seg erfaringer og tanker fra begge kjønn. Han legger også til at det ikke bare er karakterer som avgjør om man blir en god student.

- Noen reagerer på kvoteringer, men vi må se lenger, på hva som tjener samfunnet på sikt. Menn ble også kvotert inn på Lærerhøgskolen i gamle dager, legger Spjøtvoll til.

- Hvilke fakultet kan det bli aktuelt å kvotere kvinner inn på?

- Hovedsakelig elektro- og datateknikk, men også maskin og marin har lave kvinneandeler. Men, - før en slik ordning kan tre i kraft, må den gjennomdiskuteres og vi må få inn syn fra forskjellige fagmiljø. Ordningen kan derfor tidligst tre i kraft ved neste opptak.

Spjøtvoll mener det kan være vanskelig for en del kvinner å trives og finne sin egen identitet, nettopp fordi de er i mindretall. Dermed kan studiene og studiekulturen lett formes etter guttenes premisser.

- Derfor er det viktig at vi får inn kvinnelige vinklinger i både fag og studiekulturen på Gløshaugen. Jeg ønsker ikke at kvinnene absorberes i mannskulturen, understreker rektor.

- Hvilke andre muligheter finnes for å bedre kvinneidentiteten ved NTNU?

- Studieadministrasjonen ved de tekniske fag har prøvd alle mulige gode forslag uten at det har hatt særlig innvirkning på kvinneandelen. Derfor mener jeg vi må gå til mer drastiske tiltak som innkvotering, og på sikt jobbe med å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Et forslag som har vært oppe er lederkurs for kvinner.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:28:21 1996-06-25