Karriéresenter på Dragvoll

Til høsten er det mulig at NTNU-studentene kan ta ibruk en ny tjeneste som skal styrke mulighetene på jobbmarkedet.

I samarbeid med Studentsamskipnaden og Arbeidsdirektoratet jobbes det med å få opprettet et veilednings- og karriéresenter ved NTNU. Sentret skal bidra til at studentene på et tidlig stadium i utdanningen kan få informasjon om hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet Dette vil forhåpentligvis bidra til at studentene blir sikrere i valg av fag og hovedoppgaver.

Veiledningssentret vil mest sannsynlig bli lagt til Dragvoll.

- Årsaken er at behovet for et slikt tilbud synes å være størst for studenter ved de "frie" studier, sier Rune Tranås, som er en av deltakerne i prosjektet. Tranås understreker imidlertid at tilbudet skal være åpent for alle studenter ved NTNU. Det arbeides også for å få til en koordinering med bl.a. IASTE´s og NIF´s arbeid på Gløshaugen og å utnytte kontakten som allerede er etablert mellom sivilingeniørstudiet og næringslivet.

- Veiledningssentret skal i første rekke dekke behovet for informasjon om situasjonen på arbeidmarkedet og veiledning knyttet til framtidig yrkes- og karrierevalg, forteller Tranås.

- Et viktig formål bør være å øke refleksjonen blant studentene for hva de ønsker å jobbe med i framtida, egne ferdigheter og personlige egenskaper i forhold til krav i ulike yrker. De har også behov for informasjon om hvilke valgmuligheter som foreligger med ulike fagkombinasjoner.

Bevisstgjøring av studentene på konsekvenser av studievalg i forhold til yrkesvalg, er også en viktig oppgave. Det samme er trening i å definere egne ferdigheter og kompetanse. Studentene bør bevisstgjøres på at de i studietida opparbeider seg både faglig kunnskap og generell kunnskap og arbeidsmetoder som kan brukes i mange sammenhenger og yrker.

Tranås legger til at veiledningssentret også kan tenkes å gi generell veiledning knyttet til studiemuligheter ved NTNU, og fungere som en "førstelinjetjeneste", særlig overfor nye studetner.

Planer for karriére- og veiledningssenter legges fram som orienteringssak på førstkommende kollegiemøte.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:21:00:52 1996-06-06