Prekær utstyrsmangel ved NTNU

Tilstanden ved mange laboratorier ved NTNU er nå så dårlig at det lammer både undervisning og forskning. Mange institutter er avhengige av private sponsorer for å kjøpe nødvendig utstyr.


Ledende forskningstekniker Ivar Rømme og påtroppende instituttstyrer, professor Elen Roaldset, ved atomabsorbsjonsspektrometret som har brutt sammen på geologisk laboratorium. Det fins ikke penger til nytt og studentene mister viktig fagopplæring.
Instrumentet ble anskaffet i 1974.
FOTO: JENS SØRAA

Reduserte bevilgninger over flere år har satt kvaliteten ved det som skal være Norges spydspiss innen teknisk- og naturvitenskapelig undervisning og forskning i alvorlig fare. Flere fakulteter må bruke opp til 80 og 90 prosent av de årlige bevilgningene til lønnsmidler. Det overskytende holder hverken til nyinvesteringer eller påkrevet vedlikehold.

Resultatet er mange nedslitte laboratorier med foreldet utstyr i svært dårlig forfatning. Én av konsekvensene er en dreining vekk fra praktisk og forsøksbasert undervisning til mer teori og forelesninger.

Sammenbrudd

Geofagstudentene er blant dem som er verst rammet av utstyrsmangel. For eksempel er de nå avskåret fra å få den nødvendige opplæring i tradisjonelle og nyere analysemetoder av mineraler og bergarter, noe som hører til blant basalkunnskapene til en geologi- og bergverksingeniør. Det samme gjelder kandidatene fra instituttets miljøstudieretning. Bl.a. har et atomabsorbsjonsspektrometer brutt helt sammen. Instrumentet er utrangert forlengst og det er umulig å få tak i deler. Et nytt vil koste mellom 7- og 800.000 kroner. Institutt for geologi- og bergteknikk har søkt penger for nyinvestering i flere år, men har fått avslag med varierende begrunnelse.

- Situasjonen er helt uholdbar, sier påtroppende instituttstyrer, professor Elen Roaldset. - Det siste året har vi undervist 50 studenter i et laboratorium som er dimensjonert for 10. Mens student-tallene har økt, har både bevilgningene per kandidat og staben minket. I de siste fem årene har det ikke vært avsatt midler til vitenskapelig utstyr i det hele tatt, og det har vært ekstremt små midler til drift. Dette har vært særlig smertefullt på laboratoriesiden, som til dels er totalt nedslitt. Selvsagte hjelpemidler som e-mail og w.w.w. er ikke tilgjengelig for mange professorer, andre ansatte og studenter, fordi instituttet ikke har hatt midler til nettilknytning.

Datamaskinparken for ansatte er til dels "antikvarisk", studentene har dårlige arbeidsstasjoner, og instituttet har ikke kvalifisert teknisk personell på datasiden. Det er heller ikke interne midler til å gjennomføre prosjekt- og hovedoppgaver. Situasjonen er nå slik at en må spørre seg om det er forsvarlig å slippe kandidatene ut med avsluttet doktorgrad, sier professor Roaldset.

Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU er det enkeltinstitutt i landet som utdanner flest geofagfolk årlig. I kommende femårsperiode vil instituttet utdanne 220 siv.ing.-kandidater. Til sammenligning vil de geologiske instituttene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø utdanne h.h.v. 100, 130 og 40 cand.scient.-kandidater i samme periode, til sammen 270 kandidater. Alle tall er i følge en rapport utarbeidet av Oljedirektoratet til Norsk Geologiråds årsmøte i mars 1996.

Private sponsorer

En telefonrunde til flere NTNU-fakulteter bekrefter at utstyrsmangel er et gjennomgående problem. Best stiller de instituttene som har gode forbindelser til næringsliv og private sponsorer. For eksempel forteller dekanus Jon Kleppe ved Fak. for berg-, petroleum & metallurgifag at alle investeringer i datautstyr ved hans institutt (Inst. for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk) er betalt over eksterne midler de siste årene. Blant annet har Statoil gitt én million kroner til å kjøpe datautstyr, som ikke ble knyttet til noe spesifikt prosjekt. Instituttet måtte ha dette utstyret for å kunne henge med i utviklingen.

Dekanus ved Fak. for bygningsingeniørfag, Eivind Bratteland, synes det er et alvorlig tankekors at universitetet blir stadig mer avhengig av eksterne investorer.

- Både undervisning og forskning kan bli prisgitt konjunkturer og næringslivsinteresser på en måte som ingen er tjent med, sier han. SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:06:07:37 1996-06-04