Endelig nytt idrettsbygg

I flere tiår har det vært drevet planlegging av et idrettsanlegg tilknyttet Universitetssentret på Dragvoll. Nå skal planene realiseres. Byggestart håper man på i høstsemesteret 1996.


Det nye idrettsanlegget får et aktivitetsareale på ca. 2500 kvadratmeter
Ill.: Per Knudsen Arkitektkontor

Allerede på 70-tallet var idrettsbygget som ligger ved gamle NTH for lite. Siden den gang har studenttallet mangedoblet seg. Sterk økning i antall kvinnelige studenter har også satt nye krav til garderobekapasitet og treningstilbud.

Idag er kapasiteten til idrettsbygget sprengt. Over 6000 studenter og ansatte trener i idrettsbygget hver uke i høysesongene. Plassmangel har medført at studentidrettslagene har måttet leie mye halltid i andre idrettshaller i Trondheim.

Nybygg ved Dragvoll

Nå går universitetsidretten lysere tider i møte. Finansene er i havn og utredningene forlengst unnagjort - for et nytt idrettsbygg ved Universitetssentret på Dragvoll.

Idrettskonsulent Arne Brevik kan fortelle at byggingen av det nye idrettsbygget etter alt å dømme vil starte i løpet av dette kalenderåret. Han tror at bygget vil stå ferdig i slutten av 1997.

- Det nye idrettsbygget vil blant annet inneholde en stor hall som er beregnet for alle typer ballspill, en gymnastikksal, to squashbaner, et romslig styrketreningsrom samt vegg for innendørs klatring. Dette vil tilsammen utgjøre et aktivitetsareale på 2000-2500 kvadratmeter, sier en fornøyd Brevik. - I planene er det også tegnet inn muligheter for utvidelser av bygget. På sikt kan det også bli aktuelt å utvide treningstilbudet med joggestier og utendørs idrettsanlegg.

Bedre forhold for Idrettsfag

Bygget vil også være en kjærkommen utvidelse for Idrettsvitenskapelig institutt som per i dag ikke har noen egne rom for idrettsaktiviteter. Studentene på Idrettsfag må derfor forflytte seg til treningslokaler rundt i byen for sin daglige praktisk-metodiske undervisning.

Det nye anlegget vil dekke det meste av idrettsfagets behov for innendørsaktiviteter. Nybygget vil også inneholde endel kontorer og forskningslaboratorier og noen mindre lokaler tiltenkt praktisk undervisning.

Idrettsbygget ved Dragvoll vil på dagtid hovedsaklig benyttes av Idrettsfag, mens fritidsidretten vil fylle arealene på kveldstid. Idrettsbygget ved Gløshaugen vil fortsatt være i full bruk.

Finansiering

- Rett før jul sa Kollegiet ja til å bevilge 15 millioner til idrettsbyggprosjektet.

- I tillegg til 15 millioner øremerkede kroner fra Samskipnaden og 4 millioner kroner fra tippemidler bevilget fra Kulturdepartementet, har vi 34 millioner, nok til å realisere bygget, forteller Brevik. - Det første byggetrinn er beregnet å koste 50 millioner kroner. De siste millionene finansieres gjennom lån.

Hvor skal bygget stå

Noe diskusjon har det også vært omkring dette byggets lokalisering. Sannsynligvis vil det nye idrettsbygget settes opp ved Loholt gård, omlag 800 meter fra Universitetssentret på Dragvoll, retning Estenstadmarka. En annen mulighet som vurderes i disse dager er å legge anlegget nærmere bygningsmassen på Dragvoll. Dette vil lette bruken for Idrettsvitenskapelig institutt, som - med det nye bygget vil ha tilhold på to steder.

- En eventuell relokalisering i forhold til hovedplanen vil ikke skape særlige forsinkelser, mener Brevik som forsikrer at alle interessenter er enig om at det viktige er å få reist bygget så fort som mulig.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:53:27 1996-03-27