Omskilting

En enhetlig skilting av universitetet hører også inn under profileringsarbeidet som pågår. En egen skiltkomité arbeider på spreng for å utarbeide en plan for innendørs og utendørs skilting av bygninger. Veg- og gateskilting skal forberedes og utføres i samarbeid med Vegvesenet, kommunen og politiet. Merking av kjøretøyer og arbeidstøy og utforming av nye identifikasjonskort for ansatte hører også med til jobben. For studenter skal det ikke lages nye identifikasjonskort foreløpig. Her avventer man planer for et felles studentkort for alle universiteter og vitenkapelige høgskoler over hele landet.

- Å rydde opp i skiltjungelen er en stor og tidkrevende jobb, innrømmer leder for komitéen, driftssjef Asgeir Gunnes. Han beregner kostnadene løst regnet til omlag én million.

- Gjennomføringen må sannsynligvis skje over flere etapper, men målet er å bli ferdig innen utgangen av 1997. Blant det som haster mest er hovedtavlene ved de forskjellige delene av universitetet. Til sammen er det et 20-talls slike tavler, som har høyst forskjellig utforming.

Idéen er å beholde de eksisterende tavlene og forsyne dem med likt utformet logo og navn. I tillegg benyttes anledningen til å forbedre tavler og skilt med tydelig markering av gateadresser og navn. Mange eksisterende skilt har store mangler på dette området, noe som har vært til stor frustrasjon for mange besøkende.

Når det gjelder merking av kjøretøyer (omlag 40), skal alle forsynes med logo og universitetets initialer. I tillegg er det bestemt at riksvåpenet ikke lenger skal brukes på universitetets biler. NTNU-merking av arbeidstøy skal utføres etterhvert som det blir kjøpt inn nytt.

I tillegg til Gunnes består skiltkomitéen av Kari Bjerve Wold, info-avdelingen, Nina Tanche-Nilssen DVA-Bygg, Svein Hugo Andersen, DVA-VM, Arnfinn Sjøli, Drift Dragvoll og Janne Kolberg, SINTEF. Arbeidet med design og teksting skjer i nært samarbeid med Bruno Oldani.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:17:15 1996-03-14