Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem.

Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.  Om CenSES.

 • CenSES skal samarbeide med nye FME-senter

  CenSES sine forskere kommer til å ha sentrale roller i fem av de nye FME-sentrene.

  Torsdag 26. mai ble det klart at Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De nye sentrene kommer til å motta en årlig bevilgning på 15.-25. millioner kroner i opptil åtte år. FME CenSES blir med i, og kommer til å samarbeide med, fem av disse sentrene:

  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology
  • Centre for intelligent electricity distribution
  • Mobility Zero Emission Energy Systems
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
  • Norwegian CCS Research Centre

  CenSES sin forskerpartner SINTEF Teknologi og samfunn samarbeider med "Mobility Zero Emission Energy Systems" og "Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy".

  FME CenSES gratulerer alle involverte i de nye forskningssentrene, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid i, og for, fremtiden.

  Ønsker å vise frem forskning

  Formålet med de nye forskningssentrene er å redusere klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt, bruke energi mer effektivt og øke produksjon av fornybar energi, skriver Forskningsrådet på sine sider. Det er også viktig at resultat av forskning blir vist fram slik at dette kan bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi.

  FME-ordningen er en langsiktig satsing som skal bidra til å løse klima- og energiutfordringer og til næringsutvikling. Oppstart blir i 2017, skriver Forskningsrådet

 • Forskningsrådet gir 1,3 mrd. kr i støtte til åtte FME-er

   

  Norges forskningsråd tildelte nærmere 1,3 mrd. kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og har med det lagt til rette for at energinasjonen Norge baner vei internasjonalt. Støtten utbetales i årlige bevilgninger i inntil åtte år og utløser like stort beløp i støtte fra næringsliv/industri og FoU-partnere. Både NTNU og SINTEF deltar i alle sentrene som fikk støtte, skriver NTNU i en pressemelding. 

  Tildelingen av de nye forskningssentrene ble annonsert av Olje- og energiminister Tord Lien 26.mai.

  – Dette er et tiltak som fungerer svært godt, for vi ser at sentre hvor vi jobber sammen med industrien og næringslivet akselererer utviklingen. Vi må jobbe så hurtig som overhodet mulig med å forsyne samfunnet med miljøvennlige og effektive løsninger for energi, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim.

  – I disse sentrene bygger vi landslag, sammen med mer enn 200 bedrifter, som ikke bare vil bidra til mer bærekraft, men også til fremtidens arbeidsplasser og bedre konkurranseevne for norske bedrifter, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Les mer om denne saken på Forskningsrådet eller NTNU sine sider. 

 • Utlysning av FoU-midler energisystem

  Årets utlysning av midler til forskerprosjekter(FP), kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) foreligger nå. 

  Generelle føringer for ENERGIX-prosjekter:

  I langtidsplanen for forskning, St.Meld 7 (2014-2015) (PDF - 1.9 MB) peker Regjeringen på behovet for å styrke innsatsen på to utvalgte områder:

  • utvikling av norsk teknologi for å møte verdens klima-, miljø og energiutfordringer,
  • omstilling til lavutslippssamfunnet.

  Dette representerer helt sentrale strategiske føringer for ENERGIX-programmet - og for denne utlysningen.   

  I Energimeldingen ( St.Meld 25 (2015–2016) (PDF - 15.0 MB) ) peker Regjeringen videre på betydningen av at Forsyningssikkerhet for energi, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Bærekraftsperspektivet må integreres i utviklingen av energisystemet og næringslivet fremover. Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene er det første av ENERGIX hovedmål, og det er ønskelig med flere prosjekter som adresserer bærekraftig utnyttelse av energisystemet.

  For mer informasjon om utlysningen besøk Forskningsrådet sine sider. 

 • New research article from prof. Marianne Ryghaug and Marit Toftaker

  The research article is titled: "Creating transitions to electric road transport in Norway: The role of user imaginaries". Read the abstract of the article below:

  The aim of this paper is to study the role of user imaginaries in relation to electric cars and the role these imaginaries play in the ongoing transition towards electrification of the transport sector. We conducted interviews with a diverse group of stakeholders to explore how imaginaries of the public are constructed and how the shared expectations of a user trajectory shaped by user groups with different concerns and different expected technology developments influence policy. We identified a range of implications and influences of this shared imagination for different aspects of the development of strategies and policies related to electrification of the transport sector in Norway. Finally, we discuss how these user imaginaries, that we call imagined publics, appear to have become part of the process of sociotechnical changes and what the consequences may be for a transformation to sustainable mobility.
  Read and download the article here

 • Ny ferdigstilt brosjyre fra UseITSmartly: "Opplæring av Grønn IT-ambassadører"

  Energiforbruket knyttet til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er stadig økende. IKT-bruk er blitt en viktig del av vår hverdag, men de fleste har liten bevissthet om de miljømessige konsekvensene av denne bruken og liten kunnskap om hvordan de kan spare energi. EU-prosjektet «useITsmartly» ønsker å endre på dette ved å utvikle innovative løsninger og ideer for å lære ungdom om energi-effektiv IKT-bruk.

  Håndboka «Opplæring av Grønn IT-ambassadører» inneholder en generell beskrivelse av «useITsmartly»-prosjektet og dets didaktiske tilnærming for å lære ungdom om energi-effektiv IKT-bruk. I tillegg er det materiale og verktøy som kan brukes av lærere, frivillige organisasjoner, ungdom og generelt alle som er interessert i å gjøre en innsats for å redusere energibruken knyttet til IKT.

Formidling

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevene våre beskriver blant annet aktiviteten hos våre forskningsinstitusjoner, våre forskere og arrangementer vi bidrar med i CenSES. 

2015

CenSES Nyhetsbrev 1 2015
CenSES Nyhetsbrev 2 2015

Se flere nyhetsbrev her.

Ta kontakt med CenSES for å motta vårt nyhetsbrev.


Censes Årsrapport 2015

Bildet av forsiden til CenSES årsrapport for 2015 med klikkbar link

Rapporten er også tilgjengelig for visning eller nedlastning ved å klikke på denne linken, og kan bestilles som fysisk kopi ved å klikke her.

 


Forskningsområde 1
FA 1

Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområdet 1, Politikkutforming og overgangsstrategier undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes for å fremme bærekraftige energisystemer og skape konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.


Forskningsområde 3
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.


Forskningsområde 5
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5, Scenarioutvikling, skaffer scenariostyrt kunnskap og analyser som skal bistå med utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.


Forskningsområde 2
Illustration - Wind turbines. Photo: iStockphoto.com

Energisystemer og - markeder

Forskningsområde 2, Energisystemer og energimarkeder, benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.


Forskningsområde 4
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4, Innovasjon og kommersialisering undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.


Arrangementer CenSES

Disputaser


6 June 2016: Lars Hellemo - "Managing Uncertainty in Design and Operation of Natural Gas Infrastructure". På Disputasrommet (Totalrommet), Hovedbygningen, campus Gløshaugen. Tid: 13:15.