FME ZEN - The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities


Høsten 2015 leverte NTNU, SINTEF, næringsliv og offentlige partnere en søknad til Norges forskningsråd om et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).  På Energiforskningskonferansen 26. mai 2016 ble det kunngjort at FME ZEN får støtte (se pressemeldingen til nedlasting).

Senterets ambisjoner

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN ) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Arbeidsområder

Senterets visjon er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil det:

  • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslipps-samfunnet
  • Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer
  • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Utvikle 7 nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena  og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksiterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.

Varighet: 2016-2024

Budsjett

 
  • FoU-partnere og industri: Totalt 200 mill. NOK over åtte år
  • Forskningsrådet: Totalt 200 mill. NOK over åtte år

Ledelse

NTNU ved Fakultet for arkitektur og billedkunst er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF.

Partnere fra næringsliv og offentlig virksomhet

Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE – Norges vassdrag og energidirektorat, DiBK – Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

Forskningspartnere

NTNU og SINTEF.

Kontakt

Bilde av Arild Gustavsen. Foto: NTNU/Anne J. Bruland

Arild Gustavsen

Senterdirektør
Mobil: 993 63 674
arild.gustavsen@ntnu.no


Bilde av Terje Jacobsen. Foto: SINTEF/Anne G. Lien

Terje Jacobsen

Forskningsdirektør

Mob: 416 64 33
terje.jacobsen@sintef.no


Til nedlasting