PAsTAs - pasientforløp (se WIKI - Patient's trajectories - Capture, reason, present and evaluate)

Original tittel: Keeping patients out of hospital by improving patient trajectories in primary care - methodological development and effect

Pasientforløp har to dimensjoner som skiller seg fra enkelt-tjenesteleveranser:
1) Forløp består av flere tjenester levert til samme pasient og
2) Disse tjenestene leveres ikke samtidig, leveransene er fordelt over tid. Noen deler pasientforløpet opp slik at alle hendelser knyttet til samme helse–problem utgjør et delforløp. 

Bakgrunn

Det er lite publisert kunnskap om pasientforløp. Derimot finnes det store mengder med data om pasienten i ulike elektroniske pasientregistre (EPJ). Utfordringen ligger i at det EPJ-dataene ikke er knyttet sammen på tvers av registrene, og at det er vanskelig å analysere og tolke de store mengdene med data på en slik måte at de gir meningsfylt informasjon. 

Prosjektet søker å hente inn EPJ-data fra fastlege, sykehus samt fra pleie og omsorgstjenesten og sammenstille disse i et hendelsesstrøm. Dette registeret vil være grunnlaget for vår forskning på forløp på individuelt og aggregert nivå. 

Målsetning

PAsTAs er et prosjekt som utvikler metoder for å studere og evaluere pasientforløp hos pasienter med langvarige tjenestebehov.

Overordnet mål er todelt;

  1. Utvikle metoder for å undersøke pasientforløp i primærhelsetjenesten ut fra data eksportert fra elektroniske pasientjournaler
  2. Undersøke effekten av pasientforløp i forhold til bruk av spesialisthelsetjenester og pasientens evaluering av de tjenestene de har mottatt.

Delmål:

 

A1

Undersøke hvordan EPJ-data kan brukes til å fortelle en pasienthistorie? Utvikling av en teknologisk modell/metode som kan beskrive en hendelsesstrøm i et pasientforløp, med utgangspunkt i data fra ulike elektroniske pasient-journaler.

A2

Forsøke å identifisere klassifikasjoner for pasientforløp hos pasienter med kroniske sykdommer? Identifisering av pasientforløpsgrupper.

A3

Forsøke å identifisere, registrere og aggregere variabler fra pasient-erfaringer som kan reflektere helse-tjeneste-kvalitet. Utvikling av variabler som reflekterer en pasient-sentrert helsemodell (Cronic care modell)

A4

Utvikle presentasjonsformer for pasientforløp

B1

Undersøke sammenhengen mellom pasientforløp og pasientens evaluering av kvalitet på helsetjenesten

B2

Undersøke sammenhengen mellom pasientforløp og sykehusinnleggelser

Aktiviteter

Fase 1

 Aktivitet

Periode

Ansvar

Utvikle konsept og programvare for å konvertere EPJ-data fra ulike kilder til et hendelsesstrømformat

2012 – 2013

NTNU

Levere analysefiler til spesifikke analytiske problemstillinger som kan importeres inn i aktuelle statistikk-verktøy (SPSS, STATA, patient explorer)

2013

NTNU

Søke Regional Etisk Komite (REK) om tillatelse til å forespørre om samt behandle datapasientdata ut fra formålet med prosjektet

2013

NTNU

/NST

Fase 2

 Aktivitet

Periode

Ansvar

Bruke metode og teknologi fra PATH som gjør pasienten i stand til å kommentere og evaluere eget forløp, N=10 000

2013 – 2014

NST

Ekstrahere EPJ-data fra rekrutterte pasienter, fra fastlege og sykehus

2013-2015

NST

Undersøke kvaliteten på helsetjenesten sett ut fra pasientforløp

2014-2015

NST

Undersøke hospitalisering sett ut fra pasientforløp

2014-2015

NST

Datagrunnlag

Prosjektet henter data fra tilgjengelige Elektroniske Pasient-Journaler (EPJ).

Gruppe 1: Pasientutvalget omfatter alle pasienter som utskrives med medisinske DRG-er i kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Klæbu og Malvik i løpet av 2010 og første halvdel av 2011. Data-kilder vil være EPJ-data fra St.Olavs hospital (sykehus) samt Pleie og Omsorgsenheter (PLO) i nevnte kommuner.

Gruppe 2: Inviterte ca 13 000 pasienter for å kunne rekruttere ca 3 500. Alle  (med utgangspunkt fra samme geografiske tilknytting som gruppe 1. Dataene er også her EPJ-data fra sykehus og PLO i tillegg til fastlege (FL).

Organisering

Prosjektet ledes av Aslak Steinsbekk ved NTNU.

Prosjektdeltagere fra NST

Gro Berntsen, senior forsker

Per Schrader, prosjektleder NST

Ina Heiberg, statistisk analyse

Prosjektpartnere

Anders Grimsmo,  Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, prosjektleder 1

Aslak Steinsbekk, Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, prosjektleder 2

Rune Sætre, Førstelektor ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU

Øystein Nytrø, Første amanuensis ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil publisere 6 artikler relatert til de målsetningene som er satt i prosjektet.

Prosjektperiode

01.01.12 – 31.12.15