Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Læringsmål:

  • Bruk av True/False (1/0) 
  • Logiske operatorer

Pensum

  • 3.7.1 - 3.7.3
  • Kap 1.3
  • Kap 1.6
  • Kap 4.1 - 4.3

a) 

        Lag funksjonen helTall(N). Funksjonen tar inn et tall som parameter og returnerer true (1) eller false (0) om tallet er et heltall eller ei.

        Hint: bruk Matlabs innebygde funksjon 'round'.

b)

Lag funksjonen parTall(N). Den skal returnere den boolske verdien true om et tall er partall eller false for oddetall og tall som ikke er heltall.

        Hint: bruk helTall(N) for å sjekke om tallet er et heltall.

c)

Lag funksjonen positivtTall(N),  som avgjør om et tall er positivt eller negativt. Den skal returnere true dersom tallet er positivt, og false dersom det er negativt. 

Hint: For simpelhetens skyld lar vi 0 være et positivt tall. 

d)

Lag et program (script) som leser inn et tall fra brukeren, klassifiserer tallet med funksjonene du lagde i oppgave a)-c), og skriver ut en beskrivelse av tallet til skjermen.

Utskrift fra to eksempelkjøringer av programmet er gjengitt nedenfor

    Oppgi tall: -5.2
    Dette er ikke et heltall.
    Dette er ikke et partall.
    Dette er et negativt tall.
    Oppgi tall: 4
Dette er et heltall.
Dette er et partall.
Dette er et positivt tall.  

e) 

Lag en funksjon sammenlikne(A, B) som tar inn to tall som parametre, og sammenlikner disse. Den skal returnere true eller false, altså 1 eller 0, om tallene er like eller ei. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.

  • No labels