Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Teori

 1. En funksjon er en blokk med kode som enkelt kan benyttes hvor som helst i et program. Man bruker funksjoner om man trenger lik funksjonalitet mange steder for å unngå å gjenta seg selv.

  1. function output = functionName(input1,input2,input3)
  2. Ja, om du skal hente et konstant tall, eller skrive ut en velkomstbeskjed til skjermen.
  3. Ja, om du skal skrive ut en velkomstbeskjed.
 2. Å kalle på funksjonen vil si at man benytter seg av funksjonen i koden sin. Se eksempel under
  ans = functionName(input1,input2,input3);

Oppgave 2 - Funksjoner

velkommen
sumtall(1,3)
function velkommen
	disp('Velkommen til de røde elefanters evighet.')
end
function tall = sumtall(tall1,tall2)
tall = tall1 + tall2;
end

Oppgave 3 - Negativt tall

function svar = er_negativ(tall)
	if tall < 0
		svar = 1;
	else
		svar = 0;
	end
end

Oppgave 4 - Absoluttverdi

function tall = absolutt(tall)
	if tall < 0
		tall = -tall;
	end
end

Oppgave 5 - Minste tall

function tall = minste_element(tall1, tall2)
	if tall1 < tall2
		tall = tall1;
	else
		tall = tall2;
	end
end

Oppgave 6 - Minste tall i liste

function indeks = indeks_minste_element(liste)
	tall = liste(1);
	indeks = 1;
	for i = 2:length(liste)
	  if tall > liste(i)
  	  tall = liste(i);
    	indeks = i;
  	end
	end
end

Oppgave 7 - Negative tall i tabell

function svar= negativ_tabell(liste)
  indeks = indeks_minste_element(liste);
  if er_negativ(liste(indeks))
  	svar = 1;
  else
  	svar = 0;
  end
end

Oppgave 8 - Fakultet

function fak = fakultet(tall)
fak = 1;
	for i = 1:tall
		fak = fak*i;
	end
end

Oppgave 9 - Tilfeldig tall

function kontroll
  number = randomNumber(-12,213);
  disp(number)
end
function number = randomNumber(maxNum,minNum)
if minNum > maxNum
  temp = minNum;
  minNum = maxNum;
  maxNum = temp;
end
  temp = maxNum-minNum;
  number = mod(round(now)*cputime,temp);
  number = number + minNum;
end

Oppgave 10 - Den lille multiplikasjonstabellen

mult = [1:10]'*[1:10]

Oppgave 11 - Funksjonskall inne i funksjoner

function kontroll
  radius = input('Skriv inn arealet til sirkelen din: ');
  areal = pi*kvaderat(radius);
  disp(areal);
end
function areal = sirkelareal(radius)
  areal = pi*kvaderat(radius);
end
function tall=kvaderat(tall)
  tall = tall*tall;
end

Oppgave 12 - Lotto

function li = lotto
li = sparse(1,7);
	for i = 1:7
    li(i) = randi([1,34]);
	end
end

Oppgave 13 - Sum av tall

 

function kontroll
  n = 0;
  x = 0;
  while x < 500
    n = n + 1;
    x = sumAvTall(n);
  end
fprintf('%d is the smallest number whose sum of preceeding numbers and itself is larger than 500', n);
end
function svar = sumAvTall(n)
  sum = 0;
  for i = 1:n
    sum = sum + i;
  end
  svar = sum;
end

Oppgave 14 - Vårt første lille program (skript)

function kontroll
  %testtabell = [0,3,1,9,8,3,8]; 
  testtabell = [1,2];
  storste = storst_tall(testtabell);
  disp(storste)
  dobbel_storste = dobbelt_tall(storste);
  disp(dobbel_storste)
  areal = sirkelareal(dobbel_storste);
  disp(areal)
end
function tall=storst_tall(tabell)
	tall = tabell(end);
	for element = tabell
		if tall < element
			tall = element;
		end
	end
end
function tall = dobbelt_tall(tall)
  tall = 2*tall;
end

 

 

 • No labels