Oppgave 1 - Teori for-løkker

 1. enListe = 1:10 
  for tellevariabel = enListe
  	%her er det kode som gjentas
  end
 2. Man bruker helst når antallet iterasjoner er kjent. Når du ikke vet antall iterasjoner er det vanligere å bruke while-løkker.

Oppgave 2 - Løkker

%1
for i = 1:20
	fprintf('%i. Bolton Wanderers\n',i)
end
%2
tall = 1;
while tall ~=7
	tall = randi([0 10]);
	disp(tall)
end

Oppgave 3 - While-løkke

tall = randi([0 10]);
while tall ~= 7
  disp(tall)
  tall = randi([0 10]);
end

Oppgave 4 - Repetisjon av for-løkker

 1. for i = 1:length(list)
  	if list(i) <= 0
  		list(i) = 1;
  	end
  end
 2. forelopig_sum_tabell = zeros(1,length(list));
  forelopig_sum_tabell(1) = list(1);
  for i = 2:length(list)
    forelopig_sum_tabell(i) = forelopig_sum_tabell(i-1)+list(i);
  end
  forelopig_sum_tabell

Oppgave 5 - Passord

while 1 % Evig løkke
  passord1 = input('Skriv inn ditt passord--> ');
  passord2 = input('Skriv inn ditt passord på nytt--> ');
  
  % Sammenligner de to vektorene og lagrer binærverdien i variablen like
  like = strcmp(passord1,passord2)
  
  % Skriver om passordet fra string til ASCII-verdi
  passord1 = double(passord1);
  passord2 = double(passord2);
  
  % Vi lagrer passordenes respektive lengder
  n = length(passord1);
  m = length(passord2); 
    
  % Hvis passordene er like
  if like == 1
    fprintf('Passordene er like.\n');
    
  % Hvis de ikke er like, sammenligner vi deres lengde
  elseif length(passord1) ~= length(passord2)
    fprintf('Passordene har ulik lengde!\n');
    
  % Hvis lengden også er ulik undersøker vi hvilken av passordene som
  % kommer først i alfabetisk rekkefølge. 
  else
    % Vi går gjennom hver bokstav i ordene og sammenligner dem
    for i = 1:max(n,m)
      if passord1(i) > passord2(i) 
        fprintf('Passord 2 kommer før passord 1 i alfabetet\n');
        break 
      else
        fprintf('Passord 1 kommer før passord 2 i alfabetet\n');
        break
      end% If
    end % For
  end % If 
end % While

Oppgave 6 - Produkt

produkt = 0;
while produkt < 70
  tall1 = randi([1 10]);
  tall2 = randi([1 10]);
  produkt = tall1 * tall2;
  disp(produkt)
end

Oppgave 7 - Speedometer

for kmh = [10:10:110]
  kmhToMph = kmh / 1.6;
  fprintf('%d km/t = %.0f mph.\n',kmh,kmhToMph);
end

Oppgave 8 - Doble for-løkker

%1
mat = [ 1, 3,-3, 5,23;
  23, 2,34,13,32;
  33,67,64, 5,-9;
  46,-6, 6,64, 8;
  2, 3,19,23,-4];
%2
i = 1;
for row = mat
  j = 1;
  for element = row'
    if element < 0
      mat(j,i) = -element;
    end
    j = j+1;
  end
  i = i+1;
end
mat
%3
tall = mat(1,1);
for row = mat
  for element = row'
    if element > tall
      tall = element;
    end
  end
end
tall

Oppgave 9 - Badekaret

litervann = 0;
while litervann < 20
	fprintf('Det er %i liter vann i badekaret.\n',litervann)
	litervann = litervann + 1;
end
fprintf('Badekaret er fult!\n')

Oppgave 10 - Badekarsprodusenten

%1a
tabellen = [20,35,10,17,45,35,20,15,17,40];
%1b
badekarSum = 0;
for badekar = tabellen
	badekarSum = badekarSum + badekar;
end
fprintf('Du trenger %i liter for å fylle opp badekarene.\n,badekarSum')
%2
tall = 1;
sumoddetall = 0;
while tall < 20
	sumoddetall = sumoddetall + tall;
	tall = tall + 2;
end
fprintf('Summen av alle (positive) oddetall under 20 er %i.\n',sumoddetall )

Oppgave 11 - Sum av gangetabellen

sum = 0;
for i = [1:10]
  for j = [1:10]
    sum = sum + (i*j);
  end
end
fprintf('%d', sum);

Oppgave 12 - Stigende sekvenser

j = 1;
for i = [1:10]
  k = 1;
  while k <= j
    fprintf('%d ', k);
    k = k + 1;
    i = i + 1;
  end
  j = j + 1;
  fprintf('\n');
end
 • No labels