Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)

function result = f(x)
result = exp(-(x.^2));
end
 
% eller f = @(x) exp(-x.^2);

b)

x =-2:0.01:2;
plot(x,f(x))

c)

hold on
x = -2:0.5:2;
plot(x,f(x))

d)

function area = trapezoidArea(a, b, w)
area = (a+b)/2 * w;
end

e)

function area = trapezoidMethod(start, stop, n, fn)
area = 0;
h = (stop - start) / n;
for i = start : h : (stop - h)
    a = fn(i);
    b = fn(i + h);
    area = area + trapezoidArea(a, b, h);
end
end

Dersom vi øker n, vil vi få en bedre approksimasjon.

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

70

0

0

  • No labels