Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 a) 

function grade = num2grade(points)
	if round(points) ~= points
  	error('points er ikke et heltall!')
	elseif points > 100 || points < 0
  	error('points må ligge i intervallet [0, 100]!')
	elseif points > 88
  	grade = 'A';
	elseif points > 76
  	grade = 'B';
	elseif points > 64
  	grade = 'C';
	elseif points > 52
  	grade = 'D';
	elseif points > 40
  	grade = 'E';
	else
  	grade = 'F';
	end
end

b) 

function grade = evaluateGrade(points, handWriting)
  grade = num2grade(points);
  if handWriting && grade ~= 'A' 
    grade = char(grade - 1);
  else if ~handWriting && grade ~= 'F'
    grade = char(grade + 1);
  end  
end 

c)

function points = randomPoints()
  points = randi(100);
end

d)

function handWriting = randomHandW()
  handWriting = randi(2) == 1;
	% Her finnes det mange måter.
end

e)

function grades()
  points = randomPoints();
  handWriting = randomHandW();
  grade = evaluateGrade(points,handWriting);
	if handWriting
  fprintf('Du fikk %d poeng på eksamen, en %s. Fordi du skrev fint ble dette en %s\n',points,num2grade(points), grade);
	else
	fprintf('Du fikk %d poeng på eksamen, en %s. Fordi du skrev stygt ble dette en %s\n',points,num2grade(points), grade);
	end
end

 

 

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

80

0

0

 • No labels