Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Løsningsforslag
function result = greaterOrEqual(digit)
	% Lager en liste med tilfeldige tall mellom 1 og 9.
	% Returnerer så summen av antall tall i listen som er større enn eller lik input-variabelen digit.
	list = randi(9,1,20);
	sortedList = sort(list);
	index = sortedList >= digit;
	% Oppretter en liste med samme lengde som sortedList. For hvert tall sjekkes det om tallet er større eller lik enn digi. 
	% Hvis tallet i sortedList er større enn digit, legges 1 (true) til i index. Hvis ikke, legges 0 (false) til.
	result = sum(index);
end

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsninger

80

0

0

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (mathiawt)

    Det burde vel stå "index = sorted_List>=A, når det er "A" og ikke "tall" som brukes i resten av funksjonen?