Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 220
Latest news
Siste nytt: 

09.01.2018: First session on Wednesday at Første øvingstime nå på onsdag kl 16.15-18.00 in EL5. You are encouraged to meet in the practice hoursi EL5. Dere oppfordres til å møte i øvingstimene!

03.07.2017: If anyone is interested in learning or repeating circuit analysis based on what you have learned in electromagnetism, read this here .Here are some music labs about music Hvis noen er interessert i å lære seg eller repetere kretsanalyse, basert på det du har lært i elektromagnetisme, kan du lese denne her.

Her er noen matlabskript om musikk/toner.

SupervisorFaglærer:

Trude Støren, emailepost: Trude.Storen*snabela*embida.no

Exercise and lab managers
Øvings- og labansvarlige:

Hans Olaf Hågenvik, office kontor B417, emaileposthagenvik*snabela*ntnu.no 

Mukesh Yadav, office B417, email:  mukesh.yadav*snabela*ntnu.no.    

Lectures
Forelesninger:

Monday Mandag 08:15-10:00 and Tuesday og tirsdag 10:15-12:00 in EL5  at the electrical building.

Video lectures  from 2013 (same syllabus) are available on youtube .

Lecture Plan

Syllabus:

Johannes Scissors:  Electromagnetism . In addition, some notes. Detailed syllabus and support literature  here.

Examination:

Wednesday i EL5 på elektrobygget.

Videoforelesninger fra 2013 (samme pensum) finnes åpent tilgjengelig på youtube.

Forelesningsplan

Pensum:

Johannes Skaar: Elektromagnetisme. I tillegg enkelte notater. Detaljert pensumliste og støttelitteratur her.

Eksamen:

Onsdag 30.05.2018 kl. 0900, 4 hours in writing. Aidstimer skriftlig. Hjelpemidler: C - Specific printed or handwritten aids allowedSpesifiserte trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt: Rottmann: Mathematical formula collection. Certainly simple calculator allowed. The most important  formulas  in electromagnetism + vector formulas are given. One of the exercises will be used as the starting point for one of the assignments on the exam. Here are  FAQs  for exam preparation.

Previous exam questions 

The reason for the censorship is obtained by contacting the teacher by telephone (not email!) Within a few days. The days and telephone number will be announced on the website here.

Midterm Tutorial:

No organized mid-term exercise this year, but it is highly recommended to try out some  previous mid-term exercises .

Lab:

There will be two mandatory lab assignments. To get approved lab assignments you must:  1) Get approved theory work before the lab can begin and 2) Have a lab journal approved before you leave the lab room. For those of you who have approved the lab plan from previous years, you are voluntary if you wish to take the lab. The preparation can also be approved during the rehearsal period. 

Lab report will start on Wednesday, January 17th, at 16:15.

You must sign up to the lab on page here . This is done in two steps:

1) Register you (can be done now)

2) Select the required lab group (available from 17 January at 16:15 to 07 February 2018 at 18:00). 

The lab is conducted in weeks 7 and 8 (lab 1) and 15 and Matematisk formelsamling. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. De viktigste formlene i elektromagnetisme + vektorformler blir oppgitt. En av øvingsoppgavene vil bli brukt som utgangspunkt for en av oppgavene på eksamen. Her er FAQ for eksamensforberedelser.

Tidligere eksamensoppgaver 

Begrunnelse på sensur fås ved å kontakte faglærer via telefon (ikke epost!) i løpet av noen fastsatte dager. Dagene og tlf.nr vil bli kunngjort på websiden her.

Midtsemesterøving:

Ingen organisert midtsemesterøving i år, men det anbefales sterkt å prøve seg på noen tidligere midtsemesterøvinger.

Lab:

Det vil bli to obligatoriske laboppgaver. For å få godkjent laboppgavene må dere: 1) Få godkjent teoriforarbeidet før laben kan påbegynnes og 2) få godkjent en labjournal innen dere forlater lablokalet. For de av dere som har labopplegget godkjent fra tidligere år, er det frivillig om dere ønsker å ta laben. Forarbeidet kan også godkjennes i øvingstimen. 

Laboppmelding starter onsdag 17. januar kl 16:15.

Dere må melde dere opp til lab på sida her. Dette gjøres i to steg:

1) Registrer dere (kan gjøres alt nå)

2) Velg ønsket labgruppe (tilgjengelig fra 17. januar kl 16:15 til 07. februar 2018 kl. 18:00). 

Laben gjennomføres i ukene 7 og 8 (lab 1) og 15 og 16 (lab 2):  

WeekUkelab assignmentsLaboppgaveDateDatoDayDag -TimeTidspunkt
7Lab 1 (Comingkommer)February 13thTuesday 13. februartirsdag 12:15-16:00
7Lab 1 (Comingkommer)15th of FebruaryThursday 15. februartorsdag 12:15-16:00
8Lab 1 (Comingkommer)February 20thTuesday 20. februartirsdag 12:15-16:00
8Lab 1 (Comingkommer)February 22ndThursday 22. februartorsdag 12:15-16:00
15Lab 2April 10thTuesday 10. apriltirsdag 12:15-16:00
15Lab 2 April 12thThursday 12. apriltorsdag 12:15-16:00
16Lab 2 April 17thTuesday 17. apriltirsdag 12:15-16:00
16Lab 2 April 19thThursday 19. apriltorsdag 12:15-16:00

Note that one should only meet each of the lab tasks once. Lablokale: 2nd floor in the P15 building (Høgskolering Merk at man skal bare møte opp på hver av laboppgavene én gang. Lablokale: 2. etg. i P15-bygget (Høgskoleringen 3). 

ExercisesØvinger:

There will be 12 regular exercises, of which at least 8 of them must be approved. Link to exercises from last year has been removed, as there may be changes in some of the exercises. New versions will be released as soon as they are ready.

Guidance hours are Wednesday Det vil bli gitt 12 ordinære øvinger hvorav minimum 8 av dem må være godkjent. Link til øvinger fra i fjor er fjernet, ettersom det kan bli endringer i noen av øvingene. Nye versjoner legges ut så fort de er klare.

Veiledningstimer er onsdag 16:15-18:00 in EL5. The exercises will be posted in good time before supervision and delivered into the boxes for electromagnetism in the basement in B-blokka Mondays by i EL5. Øvingene legges ut i god tid før veiledning og leveres inn i boksene for elektromagnetisme i kjelleren i B-blokka mandager innen kl. 16:00 the week after supervision. The boxes are divided by surname, be sure to deliver in the right box. The exercises will normally be completed by the deadline for the next exercise and can be retrieved in the box. 

The first exercise (Exercise 0) is a repetition exercise and has no submission / correction.

You can check how many exercises you have been approved  here .

If you have received the approved lab and exercise schedule from previous years, the approval will automatically be valid this year. 

 

Exercises

Guidance 

in 

Workaround 

How far have you been to the compendium? 

Exercise 0

January 10thNo submission

Solution Suggestion 0

finished chapter 1 

Exercise 1

January 17thJanuary 22nd

Solution 1

empty. 2.2 

Exercise 2

January 24thJanuary 29thSolution 2

empty. 2.3 

Exercise 3

January 31st

February 5th

Solution 3

empty. 2.6 

Exercise 4

February 7thFebruary 12th

Solution 4

empty. 2.7 

Exercise 5

February 14thFebruary 19th

Solution 5

empty. 2.9 

Exercise 6

21 FebruaryFebruary 26th

Solution 6

empty. 3.1 

Exercise 7

February 28thMarch 5th

Solution 7

empty. 3.1 

Exercise 8

March 7thMarch 12thSolution 8

empty. 3.4 

Exercise 9

March 14thMarch 19th

Solution 9

finished chapter 3 

Exercise 10

21st of MarchApril 3rdSolution 10

empty. 4.4 

Exercise 11

April 4thApril 9th

Solution Suggestions 11

empty. 4.5 

Exercise 12

11. apri

April 16th

Solution 12

empty. 4.7 

extra Practice

April 18th

No submission 

Workaround

everything 

It sometimes happens that students register for the subject after we have put the students into the exercise system. To be on the safe side to end up in the exercise system, enter full name, username and line of your first submission. If you are not registered in the exercise system, contact your student assistant:

Surname

Stud.ass

email

AF

uken etter veiledning. Boksene er inndelt etter etternavn, pass på å levere i rett boks. Øvingene skal normalt være ferdig rettet innen innleveringsfrist til neste øving og kan da hentes i utboksen. 

Den første øvingen (øving 0) er en repetisjonsøving og har ingen innlevering/retting.

Du kan sjekke hvor mange øvinger du har fått godkjent her.

Hvis du har fått godkjent lab- og øvingsopplegget fra tidligere år, er godkjenningen automatisk fortsatt gyldig i år. 

 

Øving

Veiledning 

Inn 

Løsningsforslag 

Hvor langt må du ha kommet i kompendiet 

Øving 0

10. januarIngen innlevering

Løsningsforslag 0

ferdig kap. 1 

Øving 1

17. januar22. januar

Løsningsforslag 1

tom. 2.2 

Øving 2

24. januar29. januar

Løsningsforslag 2

tom. 2.3 

Øving 3

31. januar

5. februar

Løsningsforslag 3

tom. 2.6 

Øving 4

7. februar12. februar

Løsningsforslag 4

tom. 2.7 

Øving 5

14. februar19. februar

Løsningsforslag 5

tom. 2.9 

Øving 6

21. februar26. februar

Løsningsforslag 6

tom. 3.1 

Øving 7

28. februar5. mars

Løsningsforslag 7

tom. 3.1 

Øving 8

7. mars12. mars

Løsningsforslag 8

tom. 3.4 

Øving 9

14. mars19. mars

Løsningsforslag 9

ferdig kap. 3 

Øving 10

21. mars3. april

Løsningsforslag 10

tom. 4.4 

Øving 11

4. april9. april

Løsningsforslag 11

tom. 4.5 

Øving 12

11. apri

16. april

Løsningsforslag 12

tom. 4.7 

Ekstraøving

18. april

Ingen innlevering 

Løsningsforslag

alt 

Det skjer iblant at studenter melder seg opp til faget etter at vi har lagt studentene inn i øvingssystemet. For å være på den sikre siden for å havne i øvingssystemet, skriv fullt navn, brukernavn og linje på din første innlevering. Hvis du ikke er registrert i øvingssystemet, ta kontakt med din studentassistent:

Etternavn

Stud.ass

Epost

A-F

Ruth Gong Li

ruthgl*snabela*stud.ntnu.no

G-KaTrond Hjerpekjøn Haug

trondhha*snabela*stud.ntnu.no

Ki-OSigrid Wanvik Haugen

sigriwh*snabela*stud.ntnu.no

P-StKnut Olav Schnell

knutosc*snabela*stud.ntnu.no

Sv-ToÅEgil Vikenegilvi*snabela*stud.ntnu.no

 

Recently Updated

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree

 

...