Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
  1. Lag et cell-array med måndesnavnene.
  2. Skriv ut månedsnavnene i cellarrayen.
Expand
titleLøsningsforslag
Code Block
months = {'januar','februar','mars','april','mai','juni','juli','august','september','okotober','november','desember'};

for i = 1:length(months)
	fprintf('%s\n', months{i});
end
%eller
for i = 1:length(months)
	disp (months{i})
end