Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

For eksempel er f3 = f1 + f2 = 1 + 1 = 2. Dermed blir begynnelsen av rekken slik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Lag den rekursive funksjonen fibonacci som tar tallet n som parameter og returnerer det n-te elementet i fibonacci-følgen.

b)

Lag funksjonen factorial som tar tallet n som parameter og returnerer resultatet av

...

den matematiske operasjonen n!.

...

 Funksjonen er denert slik:

fn=

1n <= 1
n*fac(n-1)ellers

 

 

Code Block
languagenone
function L = unknown(L)
  tmp = L(end);
  
  for i = length(L):-1:2
    L(i) = L(i-1);
  end
  
  L(1)=tmp;
end

...