Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

a) 

        Lag funksjonen helTallisInteger(N). Funksjonen tar inn et tall som parameter og returnerer true (1) eller false (0) om tallet er et heltall eller ei.

...

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> helTallisInteger(5)
ans =
   1
>> helTallisInteger(1.12)
ans =
   0

 

b)

        Lag funksjonen parTallisEven(N). Den skal returnere den boolske verdien true om et tall er partall eller false for oddetall og tall som ikke er heltall.

        Hint: bruk helTallisInteger(N) for å sjekke om tallet er et heltall.

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> parTallisEven(1)
ans =
   0
>> parTallisEven(2)
ans =
   1
>> parTallisEven(6)
ans =
   1


c)

Lag funksjonen positivtTallisPositive(N),  som avgjør om et tall er positivt eller negativt. Den skal returnere true dersom tallet er positivt, og false dersom det er negativt. 

...

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> positivtTallisPositive(-1)
ans =
   0
>> positivtTallisPositive(0)
ans =
   1
>> positivtTallisPositive(5)
ans =
   1

 

d)

Lag et program (script) som leser inn et tall fra brukeren, klassifiserer tallet med funksjonene du lagde i oppgave a)-c), og skriver ut en beskrivelse av tallet til skjermen.

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> tallScriptmisScript
Oppgi et tall: -5.2
Tallet er ikke et heltall
Tallet er negativt
>> tallScriptmisScript
Oppgi et tall: 4
Tallet er et heltall
Tallet er et partall
Tallet er positivt
>> tallScriptmisScript
Oppgi et tall: 5
Tallet er et heltall
Tallet er et oddetall
Tallet er positivt

...

e) 

        Lag en funksjon sammenliknecompare(A,B) som tar inn to tall som parametre, og sammenlikner disse. Den skal returnere true dersom tallene er like, og false ellers. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> sammenliknecompare(3,4)
ans =
   0
>> sammenliknecompare(3,3)
ans =
   1