Child pages
 • 10. Mikrofon

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vi har ikke testa analog bruk av mikrofonen, selv om det er mulig det vil virke. Her viser vi eksempel på bruk som digital (av/på) måler.Finnes også på GitHub.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/Microphone.

Dette eksempelet viser hvordan du kan slå av og på et lys ved bruk av mikrofonen.

...

Breadboard oppkobling og skjematisk oppkobling.

Kode

Code Block
languagecpp
titleMicrophone On/Off Example
linenumberstrue
const int micIn = 2;  // Digital pin the microphone is connected to
const int ledOut = 3;  // Digital pin the led is connected to

int previousSensorReading = 0; // Remember the previous reading of our microphone
int state = LOW;        // Current led state (HIGH or LOW)

void setup() {
 // Start serial communication with console
 Serial.begin(9600);
 // Initialize inputs and outputs
 pinMode(micIn, INPUT);
 pinMode(ledOut, OUTPUT);
}

void loop() {
 // Read the current microphone level
 int sensorRead = digitalRead(micIn);
 // See if reading has changed since last time
 if (previousSensorReading != sensorRead) {
  // Remember to update previous reading
  previousSensorReading = sensorRead;
  Serial.print("Changed, now: ");
  
  // When senosor is in high state, only notify user.
  if (sensorRead == HIGH) {
   Serial.println("High");
  } else {
   // When sensor changes to low state, we change the state of our output light.
   // This prevents the light from just giva a short flash, but instead remain on or off.
   Serial.println("Low");
   if (state == HIGH) {
    state = LOW;
   } else {
    state = HIGH;
   }
  }
 }
 // Update output light value
 digitalWrite(ledOut, state);
 // Short delay to ensure sensor stability
 delay(1);
}

GitHub: Examples/MicrophoneLightOnOffExample/MicophoneLightOnOffExample.ino