Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Image AddedDette er et felles nettsted om SAKS-prosessen ved fem UH-institusjoner (SAKS = Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) / This is a joint website on the SAKS process at five higher education institutions in Norway (the Norwegian acronym SAKS stands for Cooperation, Division of Work, Concentration, Merger).

Image Removed

Fem rektorer som utreder mulig samarbeid. Fra venstre Helge Klungland (HiST), Arne Erik Holdø (HiN), Marianne Synnes (HiÅ), Jørn Wroldsen (HiG) og Gunnar Bovim (NTNU). Klikk på bildet for å laste ned høyoppløselig versjon.
Five rectors are investigating possible cooperation. From left: Helge Klungland of Sør-Trøndelag University College, Arne Erik Holdø of Narvik University College, Marianne Synnes of Aalesund University College, Jørn Wroldsen of Gjøvik University College and Gunnar Bovim of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). To download the high-resolution version, click on the image . 
     (Photo: Gunnar Kåre Hansen, NTNU Communication Division)


 16.1.2015: HiST ser fremdeles mot NTNU

I ekstraordinært styremøte i dag opprettholdes vedtaket om at NTNU vil være HiSTs naturlige fusjonspartner i et nytt utdanningslandskap. Styret er delt når det gjelder synet på en utvidet fusjon hvor også høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik inngår.

 

16.1.2015Les alle høringsuttalelsene om SAKS ved NTNU / Read internal feedback regarding the SAKS process 

Synet på fusjon spriker hos NTNUs fakulteter, studenter og fagforeninger. Samtlige høringsuttalelser er nå lagt ut, sammen med innspillene fra høgskolene. / NTNUs faculties, students and labour unions have differing views about the SAKS process.  Se video-opptak fra samlingen på NTNU 7.januar / Watch videos from seminar on 7 January

Denne dagen var omlag 130 ledere fra de fem institusjonene samlet for å diskutere mulighetene for en sammenslåing. Overordnet tema for seminaret var "å identifisere de langsiktige strategiske muligheter for en ny felles flercampus NTNU-struktur".
About 130 leaders from the five institutions gathered on this date to discuss the potential for a merger. The overarching topic of the seminar was ‘to identify the long-term strategic opportunities for a new common multi-campus NTNU structure’.

Widget Connector
width426
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=C7Hf3Cc3pZ8&feature=youtu.be
height273

Første del av opptaket (63 min.) viser innledningene til de fem rektorene. / The first part of the video (63 minutes) shows the introductory presentations by the five rectors. 

Widget Connector
width426
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=FanuzB5JjYI&feature=youtu.be
height273

Andre del (42 min.) viser avslutningen av seminaret hvor inntrykk fra dagens diskusjoner ble oppsummert. / The second part (42 minutes) shows the conclusion of the seminar summarizing impressions from the day’s discussions.

 


Note
titleViktige datoer i SAKS-prosessen / Important dates in the SAKS process

15.januar: Innspill fra høgskolene til NTNU / Input from the University Colleges to NTNU.

15.januar: Intern høringsfrist for enhetene på NTNU / Internal deadline for comments for the units at NTNU.

15 januar: Allmøte på Høgskolen i Ålesund / General meeting at Aalesund University College (HiÅ) 

16.januar: Styremøte HiST / Board meeting  Sør-Trøndelag University College 

16. og 19.januar: Tre allmøter holdes på NTNU. Fredag 16.1 kl.  10-11.30 i auditorium D5 på Dragvoll, mandag 19.1 kl.09.30-11 i auditorium R8 på Gløshaugen og kl. 14-15.30 i rom KA11 på Øya (DMF) / Three general meetings will be held at NTNU. Friday 16 January 10-11:30 a.m. in Auditorium D5 at Dragvoll, Monday 19 January 09:30-11 a.m. in Auditorium R8 at Gløshaugen and 14-15.30 p.m. in room KA11 at Øya (Faculty of Medicine

19.januar: Styremøte HiÅ / Board meeting Aalesund University College (HiÅ)

26.og 28. januar: Styremøter NTNU / Board meetings NTNU.

20.mars: Tentativ dato for fremlegging av forslaget fra Kunnskapsdepartementet til fremtidens struktur i U&H-sektoren / Tentative date for presentation of the proposal from the Ministry of Education and Research for the future structure of the university and university college sector.

 


Kort om institusjonene  / Brief information about the institutions  
 

Nøkkeltall for alle fem fra 2013 (pdf) Key figures for all five institutions from 2013 (norwegian text only)


Nyttig (only available in norwegian)

Vil ha flere reformer og mer effektivitet i UH-sektoren, Khrono 16.12.2014

DIFIs rapport med erfaringer fra fusjonen til Miljødirektoratet 1.juli 2013 (pdf)  

Kritisk søkelys på fusjoner i høyere utdanning (27.5.2014) Referat fra NOKUT-møte om fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark.